more_horiz
Gospodarka

Więcej uprawnień dla KNF. Sejm zmienił przepisy

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019 11:03
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która zakłada poszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Foto: facebook.com/KomisjaNadzoruFinansowego

Nowela, jak wynika z uzasadnienia załączonego do rządowego projektu, ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia unijnego z 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji.

Prawne ramy dla sekurytyzacji

Wskazano, że rozporządzenie to ustanawia ogólne ramy prawne dla wszystkich rodzajów sekurytyzacji, w tym definiuje samo pojęcie sekurytyzacji, oznaczającej transakcję lub program, w wyniku których ryzyko kredytowe związane z ekspozycją lub pulą ekspozycji ulega podziałowi na transze.

Określa też wymogi wobec podmiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, m.in. dotyczące obowiązku należytej staranności, zatrzymania ryzyka i transparentności czy dopuszczalne limity inwestycji w pozycje sekurytyzacyjne dla klientów detalicznych.

Nowe uprawnienia dla Komisji

Podczas debaty nad zmianami w Sejmie zwracano uwagę, że najważniejszym przepisem rządowej noweli jest wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu w zakresie nadzoru, przestrzegania i egzekwowania przepisów unijnego rozporządzenia. KNF, w myśl nowych przepisów, będzie miała uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych, w tym kar finansowych i innych środków naprawczych.

Komisja będzie też miała prawo żądania od podmiotów kontrolowanych wyjaśnień. Uzyska także dostęp do informacji poufnych, w tym informacji ustawowo chronionych. Będzie również mogła publikować na stronie internetowej Urzędu KNF informacje o nałożeniu sankcji administracyjnej.

W głosowaniu wzięło udział 420 posłów, 419 opowiedziało się za uchwaleniem nowelizacji, jeden poseł był przeciw.

PAP, ak, NRG

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak