more_horiz
Gospodarka

Oszczędzanie energii. Urząd Regulacji Energetyki sprawdzi działalność urzędów publicznych

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2023 11:45
Do 31 marca br. urzędy publiczne muszą złożyć Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki pierwsze sprawozdanie z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej za grudzień 2022 r. - przypomina URE, który przygotował formularz sprawozdawczy.
Zgodnie z ustawą obowiązek podejmowania działań mających na celu zmniejszenie o 10 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej mają wszystkie podmioty stanowiące jednostki sektora publicznego.
Zgodnie z ustawą obowiązek podejmowania działań mających na celu zmniejszenie o 10 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej mają wszystkie podmioty stanowiące jednostki sektora publicznego.Foto: Shutterstock.com/Andrey_Popov

Taka informacja wymagana od urzędów jest zgodna z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) mają obowiązek podjęcia działań, których celem jest ograniczenie o 10 proc. zużycia energii elektrycznej. Ustawa weszła w życie 18 października 2022 r.

Kto musi przedstawić URE dokumenty?

Urząd przypomniał, że zgodnie z ustawą obowiązek podejmowania działań mających na celu zmniejszenie o 10 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej mają wszystkie podmioty stanowiące jednostki sektora publicznego, czyli m.in. organy władzy publicznej, w tym: organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; związki metropolitalne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe fundusze celowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS; Narodowy Fundusz Zdrowia; uczelnie publiczne.

Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej

Jak podał URE, intencją wprowadzenia tej regulacji "była realizacja wyższych standardów poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz wzmocnienie działań przekładających się na ustabilizowanie sytuacji na rynku energii elektrycznej".

Przepisy ustawy przyznały Prezesowi URE kompetencje do weryfikowania działań podjętych przez zobowiązane do uzyskania oszczędności JSFP oraz do nakładania kar za brak ich realizacji lub brak poinformowania regulatora o podjętych działaniach w ustawowym terminie.

Urząd Regulacji Energetyki przygotował formularz sprawozdawczy dotyczący zużycia energii elektrycznej.

"Pierwsze sprawozdanie z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej za grudzień 2022 roku, kierownicy zobowiązanych jednostek muszą złożyć Prezesowi URE do 31 marca 2023 roku. Kolejny raport, za cały 2023 rok, trzeba będzie złożyć do 31 marca 2024 roku" - podał URE.

Punktem odniesienia dla redukcji zużycia energii w grudniu 2022 roku jest średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Natomiast oszczędności osiągane w 2023 roku należy odnieść do całkowitego zużycia energii elektrycznej w roku 2022.

Co nie jest wliczane jako oszczędności?

URE podkreślił, że do całkowitego zużycia energii elektrycznej, od poziomu którego liczone są oszczędności, nie wlicza się zużycia energii: w budynkach wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa; przez urządzenia techniczne i instalacje zapewniające ciągłość działania infrastruktury informatycznej jednostek sektora finansów publicznych (np. zużycie energii elektrycznej na potrzeby pracy serwerowni, której działanie z racji pełnionej funkcji nie powinno być ograniczane); w obiektach stanowiących infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną na terenie Polski.

Formularz sprawozdawczy, w którym należy zgłosić informacje o oszczędnościach wraz z instrukcją jego wypełnienia, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej URE w zakładce Formularz sprawozdawczy - zużycie energii elektrycznej przez JSFP.

Za niezrealizowanie obowiązku oszczędności energii elektrycznej ustawa przewiduje kary pieniężne, które wymierza Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość kary nie może być wyższa niż 20 tys. zł.


PR24/PAP/sw