X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem
more_horiz
x
x

Regulamin konkursu "Zatańcz z nami Polkę Dziadek - Lato z radiem"

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2020 11:25
Celem realizacji konkursu "Zatańcz z nami POLKĘ DZIADEK - LATO Z RADIEM" Programu 1 Polskiego Radia jest promowanie tanecznej zabawy.
Lato  z radiem 2020
Lato z radiem 2020Foto: PR

1. Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu „Zatańcz z nami POLKĘ DZIADEK - LATO Z RADIEM” Programu 1 Polskiego Radia, zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.

2. Organizator

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 Polskiego Radia jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwana dalej Organizatorem).

3. Postanowienia ogólne

Celem realizacji konkursu „Zatańcz z nami POLKĘ DZIADEK - LATO Z RADIEM” Programu 1 Polskiego Radia jest promowanie tanecznej zabawy, która ma umożliwić dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, odkrywanie talentów, dzielenie się pasją, edukacją taneczno-muzyczną, oswajanie ze sceną estradową, a także umożliwienie wzięcia udziału w nagraniu materiału video, który będzie podsumowaniem akcji.

4. Czas trwania Konkursu

Konkurs będzie się odbywać od dnia 08.06.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

od dnia 08.06.2020 r. - do dnia 25.08.2020 r.- Uczestnicy zgłaszają Utwory, o których mowa w §6 ust. 1;
w okresie od dnia 17.06.2020r. do dnia 31.08.2020 r. najlepsze Utwory wybierane przez Jury będą publikowane. Pierwsza publikacja 20 wybranych przez Jury Utworów odbędzie się 20.06.2020 r. (termin każdej kolejnej publikacji będzie podawany do wiadomości na stronie Organizatora).
W przypadku konieczności zmiany terminów Konkursu z uwagi na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego w kraju, Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o tym fakcie, na stronie www.jedynka.polskieradio.pl.

5. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być: dzieci w wieku od 2 roku życia (w chwili wysłania zgłoszenia uczestnik musi mieć ukończone 2 lata), (zwani dalej ,,Uczestnikami”), za zgodą opiekunów prawnych (zwani dalej ,,Opiekunami”), oraz osoby dorosłe(zwani także dalej ,,Uczestnikami ”), spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., a także ich dzieci oraz dzieci członków ich rodzin.

6. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy przesyłają na adres: polka@polskieradio.pl nagrany przez siebie film video zawierający układ taneczny (zwany dalej ,,Utworem”) do podkładu Polki Dziadek (podkład do pobrania na stronie jedynka.polskieradio.pl)
w postaci:

linku do pliku umieszczonego w serwisie YouTube lub Vimeo,
bądź linku do pobrania pliku z serwisu typu WeTransfer, Vimeo,
Preferowane techniczne wytyczne:

- format video to MP4 – najlepiej nagrany w 25 kl/s.

- maksymalna długość pliku: 45 sekund (tyle ile trwa utwór muzyczny do pobrania),

- film powinien być nagrywany w pionie (rozdzielczość 1080x1920) ze statywu (dopuszczane jest nagranie tzw.” z ręki”).

- jeżeli będzie nagrywane telefonem komórkowym, to ważne żeby nagrywać głównym aparatem (nie tym do selfie).

- Może być nagranie z jednej kamery, jak również z kilku.

Pliki muszą być nazwane imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub Uczestników.
W Konkursie można wziąć udział samodzielnie, zespołowo.
Aby wziąć udział w Konkursie konieczne jest przesłanie wraz z Utworem oświadczenia każdego uczestnika występującego w utworze (w formacie pdf).
Utwór oraz oświadczenie muszą być wysłane w jednym emailu na adres: polka@polskieradio.pl.
Utwory nadesłane bez oświadczenia nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
8.Wybrani Laureaci, zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Nadesłany Utwór:
a)musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

b)nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;

c)nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać Jury powołane przez Organizatora.

7. Nagrody

1.Laureaci konkursu, których Utwory zostały wybrane przez Jury zostaną nagrodzeni możliwością wykorzystania ich Utworów w filmie, podsumowującym wspólną inicjatywę konkursu. Film zostanie zrealizowany przez Polskie Radio S.A.

Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora oraz Laureatów dotyczące nagrania filmu reguluje oświadczenie stanowiące załącznik nr 1.

Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
Jury dokonując wyboru najlepszych Utworów weźmie pod uwagę kreatywność, oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną Utworu.

8. Prawa autorskie

Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został wykonany przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich lub pokrewnych, oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera)Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wykonanie i publiczne odtworzenie Utworu,
d) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii i wizji przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu,
e) zamieszczenie na stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatora, w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
f) zamieszczenie na stronach internetowych i mediach społecznościowych innych mediów w ramach zakupionych kampanii reklamowych przez Organizatora, w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Nadto, Uczestnik zezwala na wykonywanie praw zależnych do Utworu, obejmujących m. in. wykonywanie adaptacji, przeróbek, zestawiania dzieła z innymi utworami, skracania - na polach, o których mowa w ust. 2 powyżej.

Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym i kolejnym udostępnieniu, a także stworzenia kompilacji video z filmów video Laureatów w zbiorczym podsumowaniu i animacją Lata z Radiem 2020.

Przez przystąpienie do Konkursu i z chwilą takiego przystąpienia, każdy z Uczestników wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Polskie Radio S.A imienia i nazwiska, Uczestnika oraz wizerunku Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu .

9. Dane osobowe

Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio- Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa(dalej zwana „Administratorem”).

Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a także adres do korespondencji oraz adres e-mail.
Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: polka@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail:
iod@polskieradio.pl.

Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

10. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji. Reklamacje należy wysłać pod adres: Polskiego Radia S.A. z dopiskiem „Polka Lato z radiem - Reklamacja”. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję reklamacyjną w ciągu 14 dni od daty otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

11. Inne postanowienia

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.jedynka.polskieradio.pl
Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 847,
ze zm.).

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Załącznik nr 1

do Regulaminu„Zatańcz z nami Polkę Dziadek Lata z Radiem”

_______________________________________

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna*)

_______________________________________

(adres)

_______________________________________

(nr telefonu)

_______________________________________

(adres email)

OŚWIADCZENIE

Jako rodzic/opiekun* działając w imieniu i na rzecz Uczestnika/Uczestniczki* Konkursu
______________________________________

(imię, nazwisko, wiek)

niniejszym wyrażam zgodę na jego/jej* udział w konkursie „Zatańcz z nami Polkę Dziadek Lata z Radiem ” organizowanym przez Polskie Radio S.A. na zasadach określonych w Regulaminie, zktórymi się zapoznałem i które akceptuję w całości.

Utwór zgłoszony do Konkursu został wykonany przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych, oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
Z chwilą dostarczenia Utworu do Organizatora przenoszę na Organizatora prawo własności nośnika Utworu oraz udzielam Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z utworu, w całości lub we fragmentach, a także stworzenia kompilacji video z filmów video Laureatów w zbiorczym podsumowaniu i animacją Lata z Radiem 2020 na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,

2) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) publiczne wykonanie i publiczne odtworzenie Utworu,

4) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii i wizji przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu,

5) zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz na Facebooku Polskiego Radia, oraz innych mediów w ramach zakupionych kampanii reklamowych przez Organizatora, w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

Nadto, zezwalam na wykonywanie praw zależnych do Utworu, obejmujących m. in. wykonywanie adaptacji, przeróbek, zestawiania dzieła z innymi utworami, skracania - na polach, o których mowa w ust. 3 powyżej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Radio S.A. podanych danych osobowych w
celu realizacji „konkursu”.

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.

_____________________________

(data i podpis rodzica/opiekuna)

*- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 1

do Regulaminu„Zatańcz z nami Polkę Dziadek Lata z Radiem”

_______________________________________

(imię i nazwisko uczestnika pełnoletniego)

_______________________________________

(adres)

_______________________________________

(nr telefonu)

_______________________________________

(adres email)

OŚWIADCZENIE


Jako Uczestnik/Uczestniczka* Konkursu_____________________________________
(imię, nazwisko,)

niniejszym wyrażam zgodę na udział w konkursie „Zatańcz z nami Polkę Dziadek Lata z Radiem ” organizowanym przez Polskie Radio S.A. na zasadach określonych w Regulaminie, z którymi się zapoznałem i które akceptuję w całości.

Utwór zgłoszony do Konkursu został wykonany przeze mnie i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych, oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
Z chwilą dostarczenia Utworu do Organizatora przenoszę na Organizatora prawo własności nośnika Utworu oraz udzielam Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z utworu, w całości lub we fragmentach, a także stworzenia kompilacji video z filmów video Laureatów w zbiorczym podsumowaniu i animacją Lata z Radiem 2020 na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,

2) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3) publiczne wykonanie i publiczne odtworzenie Utworu,

4) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii i wizji przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu,

5) zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora oraz na Facebooku Polskiego Radia, oraz innych mediów w ramach zakupionych kampanii reklamowych przez Organizatora, w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

Nadto, zezwalam na wykonywanie praw zależnych do Utworu, obejmujących m. in. wykonywanie adaptacji, przeróbek, zestawiania dzieła z innymi utworami, skracania - na polach, o których mowa w ust. 2 powyżej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Radio S.A. podanych danych osobowych w
celu realizacji „konkursu”.

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.


_____________________________

(data i podpis)

*- niewłaściwe skreślić

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak