more_horiz
Gospodarka

Ruszają dopłaty do najmu mieszkań: w przyszłym tygodniu pierwsze umowy z samorządami

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2019 12:32
Rusza program "Mieszkanie na start" - jak dowiedziała się nieoficjalnie Informacyjna Agencja Radiowa, w przyszłym tygodniu pierwsze samorządy podpizą umowy na dopłaty do czynszów.
Audio
  • W przyszłym tygodniu pierwsze samorządy mogą podpisać umowy na dopłaty do czynszów - dowiedziała się nieoficjalnie Informacyjna Agencja Radiowa. Na dopłaty rząd przeznaczy w tym roku około 200 milionów złotych. Przeciętna rodzina będzie mogła liczyć na kilkaset złotych miesięcznie./IAR/.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock, Puttachat Kumkrong

Według oficjalnych informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, podpisanie pierwszej umowy ma nastąpić do końca stycznia.

Na dopłaty rząd przeznaczy w tym roku około 200 milionów złotych. Przeciętna rodzina będzie mogła liczyć na kilkaset złotych miesięcznie.

Pierwsze dopłaty w Białej Podlaskiej, Gdyni, Jarocinie

Na liście samorządów, które zdecydują się dopłacać do najmu, mogą znaleźć się na przykład Biała Podlaska, Gdynia, Jarocin czy Wałbrzych. Już teraz wdrażają one program „Mieszkanie Plus”.

Choć dopłaty będą realizować samorządy, to nad całością przedsięwzięcia czuwa Bank Gospodarstwa Krajowego. Na stronie internetowej BGK są wzory dokumentów dla samorządów.

Dopłaty do 15 lat dla najemców nowych mieszkań

Zgodnie z ustawą dopłaty będą przyznawane na 15 lat najemcom nowych mieszkań objętych współpracą inwestora z gminą, którzy spełniają warunki dochodowe. Pięcioosobowa rodzina z Warszawy może liczyć nawet na 690 złotych miesięcznej dopłaty do najmu, a osoba samotna na 173 zł

Wysokość dopłata zależy od dochodów przypadających na osobę w gospodarstwie domowym

Osoba samotna otrzyma dopłatę, jeżeli jej miesięczny dochód nie przekroczy 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie wynosi ono ok. 2563 zł.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju tłumaczy, że za każdą kolejną osobę w gospodarstwie podstawowy limit zwiększy się o 30 punktów procentowych.

Jak otrzymam dopłatę (krok po kroku)

- Trzeba zawrzeć umowę najmu (lub umowy rezerwacyjnej) i sprawdzić listę gmin uczestniczących w programie w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego. Następnie wybrać lokalizację mieszkania.

- Trzeba skontaktować się z wybraną gminą w sprawie możliwości najmu lokalu objętego prawem do dopłat lub zapoznaj się z informacjami o możliwości najmu takiego lokalu na jej stronie internetowej.

- W trakcie naboru organizowanego przez gminę trzeba złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu i dokumenty potwierdzające, że nasze gospodarstwo domowe spełnia warunki najmu wskazane w uchwale rady gminy. Uwaga, aplikacja będzie podlegała ocenie punktowej.4.

- Jeśli spełniamy warunki określone przez gminę, znajdziemy się na liście kandydatów na najemców przekazanej wynajmującemu.

- Jeśli spełniamy wymagania w zakresie zdolności czynszowej (minimalny dochód lub odpowiedniej wysokości kaucja), wynajmujący poinformuje o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej).

Ubieganie się o dopłaty do czynszu

Po zawarciu umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej) trzeba złożyć wniosek o dopłaty w urzędzie gminy.

Do wniosku należy dołączyć: kopię umowy najmu/umowy rezerwacyjnej, oświadczenia i zobowiązania wskazane w ustawie, w tym o liczbie osób w gospodarstwie domowym, dochodach za rok wskazany w ustawie, spełnianiu warunków majątkowych itd.

Gmina może wezwać do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających prawdziwość złożonych oświadczeń, a także samodzielnie je zweryfikować.

Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma miesiąc na wydanie decyzji w sprawie dopłat. Informacja o decyzji zostanie przekazana osobie starającej się oraz wynajmującemu.

W przypadku przyznania dopłaty,  wysokość czynszu zostanie skorygowana przez wynajmującego o wysokość miesięcznej dopłaty.

Czynsz pomniejszony o dopłatę trzeba płacić bezpośrednio wynajmującemu.

Dopłata zostanie natomiast przekazana przez gminę bezpośrednio na rachunek wynajmującego.

Miesięczna wysokość dopłat do 1m² jest inna w każdej gminie. Miesięczna dopłata do czynszu jest wyliczana w następujący sposób:


. .

Wysokość dopłaty zostanie ustalona przez gminę w oparciu o dokumenty, które złożysz wraz z wnioskiem o dopłaty i będzie ci przysługiwać w stałej wysokości przez 12 miesięcy. Po tym terminie twoje prawo do dopłat zostanie poddane weryfikacji przez gminę, w wyniku czego kwota ta może zostać utrzymana w tej samej wysokości, ulec zmianie lub zostanie wstrzymana do czasu ponownego spełnienia warunków (wówczas otrzymasz decyzje o pozbawieniu prawa do dopłat)

Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych to wskaźnik właściwy dla lokalizacji mieszkania, ustalony jako średnia wartość z dwóch ostatnio ogłaszanych przez wojewodę wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w podziale na miasto wojewódzkie i pozostałe gminy. Do wyliczenia dopłaty do czynszu za najem lokalu położonego na terenie miasta wojewódzkiego (siedziby sejmiku województwa) należy przyjąć średnią wartość wskaźnika ustaloną na podstawie dwóch ostatnio ogłoszonych przez wojewodę wartości dla miasta wojewódzkiego (siedziby sejmiku województwa). Z kolei dla gminy sąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa należy przyjąć średnią wartość wskaźnika ustaloną na podstawie dwóch ostatnio ogłoszonych przez wojewodę wartości dla miasta wojewódzkiego (siedziby sejmiku województwa), ale nie więcej niż 120 proc. średniej wartości ustalonej dla pozostałych gmin w województwie. Natomiast dla gminy nie sąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa należy przyjąć średnią wartość wskaźnika ustaloną na podstawie dwóch ostatnio ogłoszonych wartości dla pozostałych gmin w województwie.

Współczynnik dopłaty to 1,8 proc. lub wartość ustalona przez Radę Ministrów na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy.

Powierzchnia normatywna to powierzchnia wskazana przez ustawę. Została ona ustalona w wysokości 20 m2 dla pierwszej osoby i jest powiększana o 15m2 dla każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym. Ale, co ważne, powierzchnia normatywne ustalona dla wszystkich członków gospodarstwa domowego włącznie z najemcą, nie może przekroczyć faktycznej powierzchni mieszkania. Jeżeli więc dla trzyosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi 50m2, a mieszkanie ma powierzchnię 40m2, to do ustalenia dopłat zostanie przyjęta wartość 40m2.   

NRG, IAR, jk