more_horiz
Gospodarka

Pomoc w trudnym momencie. Rolnicy poszkodowani przez ASF lub pogodę dostaną wsparcie

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019 13:04
Do 31 grudnia 2019 roku rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń mogą składać wnioski o przyznanie pomocy. Wsparcie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa lub z odtworzeniem potencjału produkcji.

Jednak pomoc może dotyczyć tylko realizacji inwestycji niezwiązanych z chowem i hodowlą świń.

- Wsparcie mogą uzyskać po pierwsze rolnicy, którzy ponieśli straty w następstwie powodzi, deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu i uderzenia pioruna. Druga grupa adresatów pomocy to rolnicy, którzy hodowali trzodę chlewną i którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w ramach walki z ASF - wyjaśnia Maciej Ruba pełniący obowiązki zastępcy dyrektora departamentu działań inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Maksymalna wysokość wsparcia przy inwestycjach odtwarzających potencjał produkcji rolnej w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wynosi do 300 tysięcy złotych. Zwrot kosztów kwalifikowanych nie może być większy niż 80%. O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. Zarazem jednak uzyskanie wsparcia jest możliwe tylko wówczas jeżeli straty dotyczą także środków trwałych będących składnikami tego gospodarstwa. Całość strat musi być potwierdzona przez komisje szacujące szkody, powoływane przez wojewodów. Protokoły szacowania szkód muszą pochodzić albo z roku bieżącego, w którym rolnik składa wniosek albo z jednego z dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy-podkreśla Maciej Ruba.

W przypadku wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń o uzyskanie wsparcia mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub utylizację ich zwłok, a w dniu wydania decyzji zwierzęta takie stanowiły co najmniej 30% trzody posiadanej przez rolnika.

Otrzymane dofinansowanie można wykorzystać na realizację inwestycji dotyczących budynków nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem, odtworzenie plantacji wieloletnich, a także na zakup sprzętu, który uległ zniszczeniu wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Wnioski o pomoc można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub zrobić to za pośrednictwem biur powiatowych. Istnieje też możliwość wysłania wniosku do oddziału regionalnego listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, materiał opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytucja zarządzająca PROW 2014 – 2020 minister rolnictwa i rozwoju wsi, materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r.

PolskieRadio24.pl, Dariusz Kwiatkowski, md