Głosowanie w wyborach europejskich 2024. To trzeba wiedzieć

2024-04-30, 13:41

Głosowanie w wyborach europejskich 2024. To trzeba wiedzieć
9 czerwca Polacy wybiorą 53 europosłów na pięcioletnią kadencję.Foto: PE/Materiały dla mediów

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Data głosowania w Polsce to niedziela, 9 czerwca. Kto może głosować w wyborach i jak oddać ważny głos?

W Polsce w wyborach europejskich może wziąć udział każdy, kto najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18. rok życia, a także nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu ani nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość, dlatego do lokalu wyborczego trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Jak oddać ważny głos?

By oddać ważny głos w wyborach europejskich, należy postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata i tylko na jednej wybranej liście. Głos będzie nieważny, gdy znak X nie zostanie postawiony przy żadnym nazwisku oraz jeśli zostanie postawiony w kratkach przy nazwisku więcej niż jednego kandydata. Na ważność głosu nie wpływają żadne dopiski postawione na karcie przez wyborcę 

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców z urzędu na podstawie miejsca zameldowania na pobyt stały. Jeśli jednak w ostatnim czasie zmienił się nasz adres zamieszkania, należy sprawdzić we właściwym urzędzie gminy, czy znajdujemy się w rejestrze wyborczym.

Czytaj także:

Na podstawie rejestru wyborczego sporządzany jest spis wyborców, czyli lista osób uprawnionych do głosowania w danej okręgowej komisji wyborczej.

Osobom z niepełnosprawnościami, które chciałyby wziąć udział w wyborach do PE w Polsce, przysługują dwie dodatkowe formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika.

Kto może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Dowiedz się ze spotu Państwowej Komisji Wyborczej.

Głosowanie za granicą i poza miejscem zamieszkania

Osoba, która chce głosować poza miejscem stałego zamieszkania, ma dwie możliwości: może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania - wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców, najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów.

Wniosek można złożyć pisemnie, faksem lub elektronicznie. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju. Można również złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziemy przebywać w dniu wyborów. Wniosek należy złożyć w urzędzie giny najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów.

Prawo do głosowania mają także obywatele Polski, którzy mieszkają za granicą. Mogą oni głosować na kandydatów startujących z polskich list albo z list kraju, w którym przebywają. Należy jednak sprawdzić, czy jest się wpisanym na listę wyborców.

W wyborach do PE mogą wziąć udział także osoby, które nie mogą osobiście stawić się we właściwiej komisji wyborczej. Muszą jednak do 27 maja złożyć wniosek o możliwość głosowania korespondencyjnego lub do 31 maja wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

paw/

Polecane

Wróć do strony głównej