more_horiz
Gospodarka

Rezygnacja z prowadzenia gospodarstwa. ARiMR pomoże się przekwalifikować

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2019 13:48
Do 29 października 2019 roku rolnicy, którzy zdecydują się na trwałe przekazanie gospodarstwa innemu producentowi rolnemu mogą w związku z tym składać wnioski o uzyskanie wsparcia.

- Jest to pomoc dla rolników, którzy na terenie Polski prowadzą działalność rolniczą, są wpisani do ewidencji prowadzonej przez Agencję i uczestniczą w tak zwanym systemie dla małych gospodarstw, realizowanym w ramach wsparcia bezpośredniego - wyjaśnia Monika Mielnicka - zastępca dyrektora departamentu działań premiowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednym z warunków przyznania pomocy jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej i przekazanie gospodarstwa na powiększenie innego gospodarstwa. Rolnik musi przekazać wszystkie użytki rolne oraz wszystkie zwierzęta gospodarskie. Może pozostawić na własne potrzeby nie więcej niż pół hektara gruntów rolnych.

Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju). Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat.

Pomoc wypłacana jest jednorazowo, a jej wielkość ustalana na podstawie kwoty przyznanej rolnikowi w ramach systemu dla małych gospodarstw w 2015, czyli w roku przystąpienia do tego systemu. Wysokość wsparcia wylicza się jako iloczyn 120 procent tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do końca roku 2020. Oznacza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2019 r. otrzyma dwukrotność 120 procent płatności dla małych gospodarstw, czyli łącznie 240 procent przyznanej wówczas kwoty. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest po pierwsze powierzchnia przekazywanego gospodarstwa. Im większe gospodarstwo, tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 punkty, 3 do 6 ha - 3 punkty, powyżej 6 ha - 5 punktów). Wśród kryteriów jest też powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy - preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 punkty, od 5 do 10 ha - 2 punkty i powyżej 10 ha - 1 punkt).

Istotna jest także informacja czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest - rolnik otrzymuje 3 punkty. Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 2.

Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na położenie gospodarstwa. Można je także wysyłać listem poleconym.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, materiał opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytucja zarządzająca PROW 2014 – 2020 minister rolnictwa i rozwoju wsi, materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r.

PolskieRadio24.pl, Dariusz Kwiatkowski, md

Zobacz więcej na temat: ARiMR rolnictwo videoOnly