more_horiz
Gospodarka

Program budowy przyszkolnych hal sportowych "OLIMPIA". Sprawność fizyczna jest ważna również dla gospodarki

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2023 10:15
Aktywność fizyczna to jeden z ważnych czynników, który pomaga zapobiegać wielu chorobom, poprawia zdrowie psychiczne i funkcjonowanie poznawcze. W ramach pierwszego naboru do Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 360 hal kwotą ponad 730 mln zł.
Sprawność fizyczna przekłada się na wyniki gospodarki.
Sprawność fizyczna przekłada się na wyniki gospodarki.Foto: Shutterstock/matimix

Z perspektywy społeczno-ekonomicznej większy poziom aktywności fizycznej społeczeństwa może przekładać się na zdrowszą populację, dłuższe oczekiwane trwanie życia i niższe wydatki na opiekę zdrowotną.

W ogólnym sensie możemy wyróżnić dwa główne typy aktywności fizycznej. Pierwszy to uprawianie sportu lub podejmowanie ćwiczeń, np. pływanie, trenowanie w klubie fitness lub bieganie w parku. Drugi to aktywność fizyczna wykonywana w celach rekreacyjnych lub niezwiązanych ze sportem, np. dojazdy rowerem, taniec, zajmowanie się ogrodem lub wykonywanie innej pracy fizycznej. Z perspektywy zaleceń WHO konkretny rodzaj aktywności fizycznej nie ma aż takiego znaczenia jak to, by była ona podejmowana regularnie z określoną minimalną częstotliwością.

Aktywność fizyczna w Polsce i UE

W Polsce ponad połowa osób nie podejmuje regularnie żadnego rodzaju aktywności fizycznej. W badaniu przeprowadzonym we wszystkich krajach Unii Europejskiej respondenci byli pytani o częstość podejmowania ruchu. Osobne pytanie dotyczyło sportu, a osobne innych form aktywności fizycznej.

W Polsce 22 proc. osób ćwiczy lub uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu. Kolejne 21 proc. osób, mimo braku regularnej sportowej aktywności, podejmuje minimum raz w tygodniu jakąś inną formę ruchu. Pozostałe 57 proc. osób nie podejmuje w sposób regularny żadnej formy aktywności fizycznej.


Odsetek osób, które przynajmniej raz w tygodniu podejmują dany rodzaj aktywności fizycznej. Źródło: PIE Odsetek osób, które przynajmniej raz w tygodniu podejmują dany rodzaj aktywności fizycznej. Źródło: PIE

Odsetek osób aktywnych fizycznie jest w Polsce niski na tle innych krajów UE. Średnio w Unii 62 proc. osób podejmuje jakąś formę ruchu przynajmniej raz w tygodniu i jest to 19 pkt. proc. więcej niż w Polsce. Zróżnicowanie poszczególnych krajów UE pod tym względem jest bardzo duże.

Najbardziej aktywni fizycznie są mieszkańcy Holandii – jedynie 7 proc. z nich nie podejmuje regularnej aktywności fizycznej. Z kolei w Portugalii brak regularnego ruchu dotyczy aż 73 proc. społeczeństwa.

Promocja sportu

OECD podkreśla potrzebę promowania aktywności fizycznej populacji. Pakiet działań w tym zakresie może być bardzo szeroki. Mogą to być działania oddolne, obejmujące promowanie i wspieranie aktywności fizycznej w miejscach pracy lub placówkach opieki zdrowotnej.

Ze względu na wyrabianie nawyków od najmłodszych lat szczególne znaczenie mogą mieć szkoły – zajęcia fizyczne powinny kłaść nacisk przede wszystkim na zachęcanie do ruchu. Inny rodzaj działań może obejmować zwiększenie dostępności różnego rodzaju obiektów sportowych i poprawę infrastruktury tak, by promować aktywność na świeżym powietrzu.

Wreszcie, by zachęcać społeczeństwa do aktywnych form transportu, rekomendowane są działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach i inwestycje w infrastrukturę pieszą i rowerową.

Zdrowie a gospodarka

Sprawność fizyczna wiąże się ze zwiększoną produktywnością i wydajnością w różnych dziedzinach, w tym w miejscu pracy. Osoby sprawne fizycznie mają zwykle wyższy poziom energii, lepsze funkcje poznawcze, lepszą koncentrację i zwiększoną zdolność do pracy. Atrybuty te mogą prowadzić do wyższego poziomu produktywności, wydajności i wyników, przyczyniając się tym samym do wzrostu gospodarczego.

Regularne ćwiczenia i aktywność fizyczna są powiązane z poprawą ogólnego stanu zdrowia i zmniejszonym ryzykiem chorób przewlekłych, takich jak otyłość, choroby układu krążenia, cukrzyca i niektóre nowotwory.

Promując dobry stan zdrowia i zapobiegając chorobom, sprawne fizycznie populacje mogą doświadczyć niższych kosztów opieki zdrowotnej. Zmniejszone wydatki na opiekę zdrowotną pozwalają jednostkom i rządom przeznaczyć zasoby na inne produktywne obszary gospodarki.

Sprawność fizyczna wiąże się również z niższymi wskaźnikami absencji w miejscu pracy. Osoby sprawne fizycznie mają zazwyczaj silniejszy układ odpornościowy i są mniej podatne na choroby. Prowadzi to do mniejszej liczby dni chorobowych, co z kolei zmniejsza zakłócenia w harmonogramach pracy, zwiększa ciągłość procesów produkcyjnych i utrzymuje stabilność gospodarczą.

Sprawność fizyczna odgrywa znaczącą rolę w rozwoju kapitału ludzkiego, który odnosi się do wiedzy, umiejętności i atrybutów zdrowotnych jednostek, które przyczyniają się do ich produktywności.

Osoby sprawne fizycznie mają zazwyczaj wyższy poziom wykształcenia, lepsze zdolności poznawcze i większe umiejętności zawodowe. Czynniki te przyczyniają się do bardziej wykwalifikowanej i elastycznej siły roboczej, co ma kluczowe znaczenie dla innowacji, postępu technologicznego i wzrostu gospodarczego.

Aktywność fizyczna, taka jak sport i ćwiczenia grupowe, promuje interakcje społeczne, pracę zespołową i zaangażowanie społeczne. Działania te sprzyjają spójności społecznej i rozwojowi kapitału społecznego w społecznościach.

Silna spójność społeczna i kapitał społeczny są powiązane ze zwiększonym zaufaniem, współpracą i współdziałaniem, co może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i wzrost.

Rozruszać naród

Dokładny budżet projektu jakim Ministerstwo Sportu i Turystyki wesprze budowę 360 przyszkolnych hal sportowych w ramach pierwszego naboru wyniesie 730 154 942 zł. Budowa pierwszych hal przewidziana jest do realizacji jeszcze w 2023 r.

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom.
Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.

W ramach programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

  • budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;
  • budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

Kolejny nabór już w czerwcu 2023r.

Biorąc pod uwagę sukces pierwszego naboru do Programu, ogłoszono już jego kolejną edycję.

Wnioski na realizację przyszkolnych hal z Programu Olimpia będzie można składać od 1 do 30 czerwca 2023 r. Nabór odbędzie się na identycznych zasadach jak pierwsza tura.

Warunki programu oraz zasady naboru określają Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” oraz regulamin naboru.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PIE/ MSiT/ mib

REKLAMA