more_horiz
Gospodarka

Od 1 października obowiązują nowe przepisy o rozwoju OZE. To efekt unijnej dyrektywy

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2023 11:28
Wsparcie odnawialnych źródeł energii zarówno na rynku energii elektrycznej jak i rynku ciepła, promocja klastrów energii, a także wykorzystania biometanu - przewidują przepisy nowelizacji ustawy o OZE, które w niedzielę wchodzą w życie.
Nowe prawo zawiera nową, rozszerzoną definicję modernizacji instalacji OZE.
Nowe prawo zawiera nową, rozszerzoną definicję modernizacji instalacji OZE.Foto: Shutterstock/ Mr. Kosal

Urząd Regulacji Energetyki (URE) informuje, że 1 października w życie wchodzi nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wdraża przepisy unijnej dyrektywy RED II dotyczącej wsparcia OZE tak na rynku energii elektrycznej jak i na rynku ciepła.

- Polityka klimatyczna UE jednoznacznie wyznacza kierunki zmian polskiej energetyki. Dążenie do maksymalnego ograniczenia emisyjności wymaga zdecydowanej zmiany miksu energetycznego i zastępowania źródeł węglowych zeroemisyjnymi oraz "zielonymi" - tłumaczył prezes URE Rafał Gawin.

Urząd zwrócił uwagę, że choć dotąd obowiązujące przepisy zawierały ramowe regulacje dotyczące wsparcia zmodernizowanych instalacji OZE, to poprzez brak przepisów wykonawczych nie było możliwości ich skutecznego funkcjonowania. Dlatego też wchodząca w życie nowelizacja zmieniła prawo tak, by wytwórcy mogli realnie skorzystać z tych rozwiązań.

Co się zmienia w przepisach o OZE?

Nowe prawo zawiera nową, rozszerzoną definicję modernizacji instalacji OZE, która przewiduje, że proces inwestycyjny może polegać zarówno na: odtworzeniu stanu pierwotnego lub zmianie parametrów użytkowych lub technicznych instalacji OZE, albo przekształceniu instalacji OZE w inny rodzaj instalacji OZE, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego, albo przekształceniu jednostki wytwórczej niestanowiącej instalacji OZE w instalację OZE, z wyłączeniem przekształcenia w instalację spalania wielopaliwowego.

URE wyjaśnił, że nowela przewiduje objęcie instalacji zmodernizowanych wykorzystujących różne rodzaje biogazu, hydroenergię czy też biomasę dwoma systemami wsparcia. Po pierwsze jest to system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) dla instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW. Po drugie jest to system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium) dla instalacji OZE o mocy nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW.

Co ze sprzedażą energii na aukcjach?

Urząd przypomniał, że nowela pozwoli również na udział zmodernizowanych instalacji OZE w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł OZE, przy czym dla wytwórców energii elektrycznej z instalacji zmodernizowanych nie przewidziano odrębnych aukcji. Mają oni uczestniczyć w aukcjach wspólnie z wytwórcami energii elektrycznej z nowych instalacji.

Czytaj także:

Nowela przewiduje także nową formę pomocy wsparcie operacyjne dla instalacji OZE, które wykorzystały już okres wsparcia. Chodzi np. o system dopłat do ceny rynkowej przez maksymalnie 10 lat. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 1 lipca 2025 r.

Nowelizacja - jak tłumaczy URE - przewiduje także rozwiązania mające stworzyć rynek biometanu w Polsce. Dzięki nowym przepisom biometan będzie mógł być wprowadzany do sieci gazowych, a także wykorzystywany w transporcie.

Czytaj także w i.pl:

Urząd wylicza, że w oprócz definicji biometanu, nowe przepisy regulują też kwestie: wsparcia, które obowiązywać będzie przez 20 lat, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2048 r., rejestru wytwórców biogazu, czy też usprawnień związanych z przyłączaniem instalacji wytwarzających biometan do sieci.

Zachęta do tworzenia klastrów energetycznych

Nowelizacja ustawy o OZE ma również usprawnić działanie klastrów energii poprzez m.in. modyfikację definicji, wzmocnienie roli gmin i powiatów, określenie obszaru działania klastra.

Urząd podkreślił, że istotnym elementem wprowadzonych zmian są przepisy ustanawiające realne wsparcie dla klastrów energii w postaci ulg w uiszczaniu opłat dystrybucyjnych, opłat związanych z systemami wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywności energetycznej, które w założeniu mają przyspieszyć rozwój klastrów.

Warunkiem skorzystania z tych ulg będzie uzyskanie wpisu do rejestru klastrów prowadzonego przez Prezesa URE oraz spełnienia minimalnych wymogów stawianych klastrowi energii co do zużycia energii z OZE, mocy zainstalowanej źródeł wytwórczych i magazynów energii oraz pokrycia zapotrzebowania na energię eteryczną własną produkcją.

Pomoc w dostępie do infrastruktury energetycznej

Nowelizacja reguluje również kwestie możliwości współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej, czyli tzw. cable pooling. Urząd tłumaczy, że polega to na wykorzystaniu zabezpieczonych zdolności przesyłu energii, np. dla powstałej wcześniej elektrowni wiatrowej, do uruchomienia w tej samej lokalizacji (na tym samym przyłączu) elektrowni fotowoltaicznej.


PR24/PAP/sw