more_horiz
Wiadomości

We wrześniu sesja Komitetu Praw Dziecka ONZ. Komisja ds. pedofilii przekaże swoje rekomendacje

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2021 18:30
Komisja ds. pedofilii opracowała 17 rekomendacji dot. praw dzieci skrzywdzonych wykorzystywaniem seksualnym, które przygotowano na potrzeby sprawozdania z realizacji w Polsce zaleceń Komitetu Praw Dziecka z 2015 r. Rekomendacje zostaną przedstawione 13 i 14 września podczas 88. sesji tego komitetu ONZ.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock/TORWAISTUDIO

"Rekomendacje Państwowej Komisji dotyczą przede wszystkim zmian w prawie, które systemowo poprawią skuteczność wyjaśniania, ścigania i prewencji przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci. Zwiększą też ochronę małoletnich w czasie procedur prowadzonych przez organy ścigania (prokuratura, policja) i sądy karne" - poinformowała w piątek komisja w komunikacie.

Czytaj także:
forum- 1200 Marian Gołębiewski .jpg
Watykan ukarał abp. Gołębiewskiego. Powodem zaniedbania w sprawach molestowania małoletnich

Rekomenduje ona w szczególności brak możliwości zatarcia faktu skazania za przestępstwo wykorzystania seksualnego małoletnich oraz zakaz warunkowego umarzania takich przestępstw; rezygnację z możliwości orzekania przez sądy kar nieizolacyjnych (grzywna, kara ograniczenia wolności), jako nieadekwatnych do wagi przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci oraz zakwalifikowanie zmuszania małoletnich do prostytucji jako zbrodnię.

Komisja postuluje także wprowadzenie obowiązku występowania prokuratora z wnioskiem do sądu opiekuńczego o ustanowienie kuratora procesowego dla małoletniego, gdy podejrzanym jest jeden z rodziców i trzydniowy termin dla sądu na rozpoznanie wniosku, a jeśli dziecko nie ma ustanowionego kuratora procesowego - wprowadzenie do procedury karnej obowiązkowego przydzielenia dziecku adwokata.

W ocenie komisji - co znalazło wyraz w rekomendacjach - należy urealnić zakaz dostępu dzieci do treści pornograficznych przez sieci teleinformatyczne - z wykorzystaniem rozwiązań prawnych i technologicznych funkcjonujących w innych państwach. Zdaniem komisji, należałoby stworzyć oraz sfinansować szybką ścieżkę z priorytetowym dostępem do opieki psychologicznej dla dzieci, co do których wystąpiło podejrzenie wykorzystania seksualnego. Ostatnia z rekomendacji dotyczy uzupełnienie podstawy programowej szkół podstawowych o tematykę profilaktyki wykorzystania seksualnego.

Uzasadnienie 

Komisja zwraca przy tym uwagę, że "zarówno negatywna opinia Państwowej Komisji dotycząca poziomu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, jak i rekomendacje, wynikają z doświadczeń zdobytych po pierwszym roku prowadzenia spraw (aktualnie ponad 450) oraz z analizy akt zakończonych postępowań sądowych (ok. 700)". Jak wskazano, rekomendacje "dotyczą w szczególności poprawy ochrony przed przemocą, okrucieństwem i wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem, w tym wykorzystaniem seksualnym".

Przypomniano też, że ratyfikując Konwencję o prawach dziecka, państwa zobowiązują się do podjęcia "wszelkich odpowiednich środków legislacyjnych, administracyjnych i innych" w celu pełnej realizacji zawartych w niej praw.

Czytaj także:

Czytaj także:
komisja ds pedofilii forum 1200.jpg
Opublikowano pierwszy raport Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Najmłodsza z ofiar miała rok

Komitet Praw Dziecka

"Wykonanie zaleceń monitoruje 18-osobowy Komitet Praw Dziecka z siedzibą w Genewie, który co najmniej co 5 lat zbiera sprawozdania (raporty) państw-stron dotyczące realizacji praw zawartych w Konwencji i dwóch protokołach fakultatywnych (ws. angażowania dzieci w konflikty zbrojne i ws. handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii). Komitet bada każde sprawozdanie, wyraża obawy oraz formułuje zalecenia dla poszczególnych państw w formie tzw. uwag końcowych. Obok raportów rządowych, Komitet rozpatruje także raporty alternatywne przygotowane przez organizacje pozarządowe. Polski raport alternatywny przygotowany został przez 13 organizacji" - czytamy w komunikacie komisji w tej sprawie.

Konwencja ONZ

Konwencja o prawach dziecka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Prace zostały zainicjowane w 1979 roku projektem rządu polskiego: pierwszą wersję Konwencji przedstawił prof. Tadeusz Smyczyński. "Polska może poszczycić się tradycją promowania praw dziecka - począwszy od działalności dr. Janusza Korczaka, czy mniej znanego dr. Ludwika Rajchmana, pomysłodawcy stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF, która zajmuje się m.in. wdrażaniem Konwencji" - przypomniała przy tym komisja.

jbt

Zobacz także

Zobacz także