more_horiz
Gospodarka

Fuzja Orlenu z PGNiG na ostatniej prostej. Akcjonariusze płockiego koncernu poparli połączenie

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2022 14:37
Udziałowcy PKN Orlen poparli połączenie koncernu z PGNiG. Decyzję podjęto podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w Płocku.
Za odpowiednią uchwałą padło niemal 82 proc. oddanych głosów
Za odpowiednią uchwałą padło niemal 82 proc. oddanych głosówFoto: Shutterstock/OleksSH

Za odpowiednią uchwałą padło niemal 82 procent oddanych głosów, 0,016 procent było przeciw, a 18 procent głosów było wstrzymujących się. Łącznie oddane głosy reprezentowały prawie 68,36 proc. akcjonariuszy Orlenu.

- Akcjonariusze PKN Orlen, wyrażając zgodę na połączenie z PGNiG, potwierdzili, że podejmujemy właściwe decyzje, ważne dla przyszłości obu spółek i polskiej gospodarki. To także jasny sygnał, że dla bezpieczeństwa energetycznego Polski konieczna jest budowa silnego, zintegrowanego koncernu, o zdywersyfikowanych przychodach, odpornego na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Fuzja PKN Orlen i PGNiG to kolejny ważny krok w tym kierunku. Umożliwi ona wykorzystanie w pełni mocnych stron spółek i zwiększy wartość nowej Grupy Orlen. Staniemy się silnym partnerem, skutecznie konkurującym na wszystkich rynkach - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 

Szczegóły podjętej uchwały

Zgodnie ze wskazanym w uchwale zgromadzenia planem połączenia spółek, będzie ono polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

Dodatkowo uchwała przewiduje, że w związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen zostaje podwyższony o ponad 668 mln zł - do 1,451 mld zł w drodze emisji 534 494 124 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,25 zł. Zostaną one przyznane akcjonariuszom PGNiG we wskazanej proporcji. Akcje te będą dopuszczone do obrotu na giełdzie.

Zmiany w statucie

Uchwała o połączeniu przewiduje też zmianę statutu PKN Orlen. Zgodnie z nią, minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża, w formie pisemnej, zgodę na szereg czynności. To zmiana istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu, zawarcie nowych takich umów handlowych, realizacja strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział PKN Orlen w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Dotyczy to takich zadań jak zapewnienie ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw, bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych, równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej, działalności wydobywczej gazu.

Gwarancja stabilnych dostaw

"Fuzja PKN Orlen i PGNiG będzie gwarancją stabilnych dostaw surowców, w tym gazu ziemnego. Połączenie spółek umożliwi optymalizację i integrację własnego wydobycia węglowodorów na rynkach, na których spółki już dzisiaj są obecne, w szczególności na norweskim, ale też m.in. kanadyjskim i pakistańskim oraz polskim. Możliwe będzie także skoordynowanie działań w zakresie dywersyfikacji źródeł surowców energetycznych, w tym dalszy rozwój zróżnicowanego portfela dostaw LNG" - czytamy w komunikacie spółki. 

Według PKN Orlen w wyniku fuzji możliwe będzie także efektywniejsze zarządzanie bazą surowców, co ograniczy ryzyko wynikające ze zmienności rynku ropy i gazu, a także zwiększenie skali wykorzystania unikalnego potencjału PGNiG w zakresie realizacji projektów poszukiwawczych (w odniesieniu do badań geologicznych i wierceń). W konsekwencji połączenie PKN Orlen i PGNiG przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, które jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

"Realizacja fuzji przełoży się również na osiągnięcie skali działalności i stabilności finansowej, które zapewnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe i zdolność do pozyskiwania finansowania na międzynarodowych rynkach finansowych.Fuzja oznacza także wymierne korzyści dla klientów. Szeroki wachlarz produktów oraz integracja kanałów komunikacji i dystrybucji pozwolą na przygotowanie kompleksowej oferty produktowej dla ok. 100 milionów klientów, obejmującej energię elektryczną, gaz, ciepło, usługi energetyczne, ubezpieczenia, paliwa konwencjonalne, niskoemisyjne i alternatywne" - czytamy także. 

Spółka podkresla, że proces połączenia od początku prowadzony jest w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu nowej Grupy Orlen.

"Pracownicy PGNiG zyskają nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie o silnej, międzynarodowej pozycji, a swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej" - czytamy dalej.   

Rząd dał zgodę na połączenie

Wcześniej tj. 26 września Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie spółek PGNiG oraz PKN Orlen.

Jak wskazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz PGNiG. Wiodącą rolę w tym procesie będzie miał ORLEN. Rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej - oceniono.

Według KPRM, postępująca transformacja energetyczna na świecie stanowi duże wyzwanie dla spółek sektora paliwowo-energetycznego, gdyż zakłada stopniowe odchodzenie od węglowodorów i paliw konwencjonalnych na rzecz nowych i bardziej zrównoważonych źródeł energii. W konsekwencji, spółki sektora zmuszone są do szukania nowych, perspektywicznych obszarów biznesowych, które będą w stanie zagwarantować im możliwość długoterminowego rozwoju.

Połączenie spółek PGNiG i PKN Orlen

Dzięki konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego, powstanie silny polski koncern multienergetyczny, z wiodącą rolą Orlen. Wykorzystując efekt synergii, będzie on zdolny do sprostania wyzwaniom transformacji energetycznej oraz konkurowania na rynku z europejskimi i światowymi firmami.Nowy koncern stanie się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej - dodano.

Jak wskazano, polski koncern multienergetyczny postawi na dywersyfikację prowadzonej działalności i utrzymanie konkurencyjności w długim terminie. W perspektywie 2030 r. koncern może stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie.

Regulator dał zgodę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w marcu 2022 r. wydał warunkową zgodę na przejęcie PGNiG przez PKN Orlen. Warunkiem transakcji miało być wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Jednocześnie PKN Orlen oraz PGNiG zobowiązują się m.in. do zawarcia przynajmniej na 10 lat umowy powierzającej GSP lub jej następcy prawnemu pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych stanowiącego własność podmiotu powstałego w wyniku połączenia obu spółek. Obecnie GSP pełni funkcję operatora systemu magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, które są własnością PGNiG. Na realizację środka zaradczego PKN OrlenPGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Czytaj także:

IAR/PAP/PR24.pl/mk