more_horiz
Gospodarka

Nowelizacja kpk, prawa o prokuraturze i o ruchu drogowym z podpisem prezydenta. Co się zmieni?

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2022 13:39
 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Kodeksu postępowania karnego i Prawa o prokuraturze i nowelę Prawa o ruchu drogowym.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowe zmiany w prawie.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowe zmiany w prawie.Foto: prezydent.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Kodeksu postępowania karnego i Prawa o prokuraturze, która zakłada m.in. umożliwienie polskiej prokuraturze ścisłej współpracy z Prokuraturą Europejską.

Nowelizacja włącza Prokuraturę Europejską "do kręgu podmiotów uprawnionych do funkcjonowania w transgranicznym obrocie prawnym" i ma umożliwić polskim prokuraturom i sądom wykonywanie jej wniosków; wprowadza też możliwość występowania przez polskie prokuratury i sądy do Prokuratury Europejskiej o zabezpieczenie i przekazanie materiału dowodowego w sprawach objętych jej kompetencją.

Nowe obowiązki

Ustawa wprowadza także zasadę, że "kontakt między polskimi jednostkami organizacyjnymi prokuratury a Prokuraturą Europejską, w tym wszelka korespondencja, przekazywanie informacji, nakazy, wnioski lub inne wystąpienia kierowane przez polskich prokuratorów do Prokuratury Europejskiej, będą odbywały się za pośrednictwem Prokuratury Krajowej".

"Jednocześnie wprowadza się obowiązek odmowy wykonania żądanej czynności lub udzielenia informacji, jeżeli żądana czynność lub udzielenie informacji byłyby sprzeczne z zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej lub naruszały suwerenność RP" - głosi uzasadnienie.

Sprawy przestępstw

Prokuratura Europejska prowadzi sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem brudnych pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami na podatku VAT na kwotę powyżej 10 mln euro. Do tej pory do będącej organem Unii Europejskiej Prokuratury Europejskiej przystąpiły 22 kraje UE, zaś nie przystąpiło pięć - Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania.

Nowela zakłada też, że Prokurator Krajowy będzie miał wyłączną kompetencję do powoływania i odwoływania dyrektorów w PK i ich zastępców.

Nowela dodała do Prawa o prokuraturze przepis mówiący, że "powołanie i odwołanie dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu lub biura Prokuratury Krajowej oraz naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych, jak również powierzenie pełnienia obowiązków w tym zakresie, należy do wyłącznej kompetencji Prokuratora Krajowego".

Ruch drogowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę Prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami.

Przepisy umożliwiają przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na realizację zadań publicznych.
Dotacje dla WORD-ów nie będą mogły przekroczyć 50 proc. kosztów jego działalności. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej przez marszałka województwa z dyrektorem ośrodka.

Ponadto w ustawie wskazano, że zamiast w rozporządzeniu, warunki wynagrodzenia egzaminatorów określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, kierując się charakterem pracy wykonywanej przez egzaminatorów i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań. Warunki wynagradzania egzaminatorów określone w uchwale sejmiku nie będą mogły być mniej korzystne niż te dotychczasowe.

Opłaty

Nowelizacja wprowadza też zmiany w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z nimi, wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego określi sejmik województwa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, przy czym wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie będzie mogła przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej nie może przekroczyć 200 zł lub 250 zł w zależności od kategorii.

Maksymalne stawki opłat będą corocznie ulegać zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanemu przez prezesa GUS. W dotychczasowym stanie prawnym wysokość opłaty określa minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia – przypomniano.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe prawa konsumentów. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację

PAP/pp/kor