more_horiz
Gospodarka

Senat przyjął program Mama 4+. Senatorowie nie wykluczają, że w przyszłości matczyna emerytura również dla rodzin z trójką dzieci

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 21:43
Senat przyjął ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zwanym "Mama 4 plus”. Postulowano podczas niej wprowadzenie poprawki, poszerzającej program o rodziny z trójką dzieci. Ta nie została wykluczona, ale w przyszłości.
Audio
  • Senat kończy debatę nad ustawą o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zwanym "Mama 4 plus”. Ustawa zakłada, że matki, które urodziły i wychowały czwórkę dzieci, dostana minimalną emeryturę./IAR/.
  • Senator Prawa i Sprawiedliwości Konstanty Radziwiłł powiedział Polskiemu Radiu, że część propozycji opozycji, w tym poszerzenie programu o rodziny „trzy plus” - jest wartych rozważenia w przyszłości. Dziś jednak będzie zabiegał o przegłosowanie projektu bez poprawek./IAR/.
Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zwanym Mama 4 plus zakłada, że matki, które urodziły i wychowały czwórkę dzieci, dostaną minimalną emeryturę wynoszącą 1100 zł.
Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zwanym "Mama 4 plus” zakłada, że matki, które urodziły i wychowały czwórkę dzieci, dostaną minimalną emeryturę wynoszącą 1100 zł.Foto: shutterstock/Gladskikh Tatiana

Za przyjęciem uchwały dotyczącej wprowadzenia programu "mama 4+" opowiedziało się 57 senatorów, a 26 wstrzymało się od głosu, żaden z senatorów nie był przeciw.

Senator Prawa i Sprawiedliwości Konstanty Radziwiłł powiedział Polskiemu Radiu, że część propozycji opozycji - w tym poszerzenie programu o rodziny "trzy plus” - jest wartych rozważenia w przyszłości

 Jego zdaniem, trzeba zastanowić się nad rozwojem propozycji zawartych w ustawie.

 Konstanty Radziwiłł dodał, że w przyszłości konieczne może być również uproszczenie programu "Mama 4 plus”, żeby zdjąć z ZUS-u obowiązek weryfikowania, komu świadczenie się należy.

Wnioski o Mamę 4 plus można składać od 1 marca tego roku

Jak powiedział w piątek w Senacie wiceszef MRPiPS Marcin Zieleniecki,  wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus" będzie można składać od 1 marca.

Świadczenie na wniosek do ZUS albo do KRUS

− Ustawa ma wejść w życie 1 marca br. Formalnie z tą datą można składać wnioski o świadczenie - powiedział wiceminister. Świadczenie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS podejmie decyzję o jego przyznaniu.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać na wniosek osoby zainteresowanej Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej.

Wiceminister ocenił, że warunki przyznawania tego świadczenia są określone jeszcze bardziej precyzyjnie niż w przypadku już przyznawanych przez prezesów ZUS i KRUS tzw. emerytur lub rent w drodze wyjątku.

− Myślę, że praktyka orzecznicza pozwoli wypracować pewną linię orzeczniczą w tym zakresie, w jakim te przesłanki są nie do końca ostre - dodał.

−Jeżeli sprawa warunków tego świadczenia będzie dostatecznie wyjaśniona, wniosek będzie w sposób dobry uzasadniony, uzupełniony, będzie zawierał pełną dokumentację dowodową, to decyzja powinna być wydana w ciągu trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli taka decyzja zostanie wydana jeszcze w marcu, to (...) przyznanie świadczenia czy wypłata świadczenia nastąpi od 1 marca czyli za marzec jeszcze osoba ubiegająca się o świadczenie, takie świadczenie uzyska" - powiedział.

Od decyzji odmownej można się będzie odwoływać

Od decyzji odmownej będzie można odwołać się do tego organu, który taką decyzję wydał. "W przypadku ponownej odmowy przyznania świadczenia, będzie przysługiwać odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z możliwością zastosowania nadzwyczajnego środka zaskarżenia i wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego ze stosownym odwołaniem" - dodał Zieleniecki.

Obecnie około 85 tys. osób, które wychowało co najmniej czworo dzieci, nie ma prawa do emerytury

Podczas wystąpienia w Senacie wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki powiedział, że około 85 tysięcy osób w Polsce, które wychowały co najmniej czworo dzieci, nie ma prawa do minimalnej emerytury.

Procedowana w Senacie ustawa zakłada emerytury matczyne dla rodzin z czwórką dzieci

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zwanym "Mama 4 plus” zakłada, że matki, które urodziły i wychowały czwórkę dzieci, dostaną minimalną emeryturę, która od marca będzie wynosić 1100 zł. Ustawa przewiduje także taką emeryturę dla ojców.

Autorem projektu ustawy jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Matczyna emerytura też dla ojca

Jak wyjaśniła minister Elżbieta Rafalska o świadczenie będą mogli ubiegać się także ojcowie, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci, w sytuacji śmierci matki bądź porzucenia przez nią dzieci.

Matczyna emerytura nie związana z wcześniej opłacanymi składkami

Uzyskanie zaś prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na ten rok zarezerwowano ponad 801 milionów złotych. Świadczenie będzie wypłacane od marca.

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta około 65 tysięcy osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

Program Mama 4 plus

Projekt o matczynych emeryturach został przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rozwiązanie spełnia obietnicę złożoną przez premiera Mateusza Morawieckiego w kwietniu 2018 r. podczas konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy, roboczo nazwanej programem "Mama 4 plus".

W ten sposób państwo chce docenić trud rodziców, jaki włożyli w wychowanie dzieci i zapobiec ich ubóstwu w przyszłości.

Emerytura matczyna dla matki co najmniej czwórki dzieci, które nie nabyły uprawnień do emerytury minimalnej

Projekt ustawy przewiduje wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci, i z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury minimalnej (zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły) lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia.

Zasady przyznawania świadczenia

Zgodnie z projektem ustawy, rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie można przyznać:

- matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, albo

- ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci bądź długotrwałego zaprzestania ich wychowania przez matkę (chodzi o dziecko własne, współmałżonka lub przysposobione).

- świadczenie będzie można przyznać matce po osiągnięciu 60 lat lub ojcu po osiągnięciu 65 lat, w przypadku gdy nie mają oni niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury lub renty, jednak w wysokości niższej niż najniższa emerytura.

Świadczenie przysługuje obywatelom polskim oraz cudzoziemcom mającym prawo pobytu

Świadczenie dla osób zamieszkałych w Polsce i mające po ukończeniu 16 lat tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju przez co najmniej 10 lat. 

Osoby, starające się o świadczenie muszą spełniać określone w ustawie warunki

Te osoby muszą być obywatelami Polski bądź mającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce obywatelami państw Unii Europejskiej, państw  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi w Polsce.

Świadczenie będzie przyznane na wniosek: matki lub ojca

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przyznawane – co do zasady – na wniosek osoby zainteresowanej  - matki lub ojca.

Świadczenie będzie przyznawane przez ZUS lub KRUS

Świadczenie przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej.

Świadczenie będzie zależne od sytuacji dochodowej

ZUS lub KRUS przyznają świadczenie po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby.

Świadczenie będzie wynosić 1100 zł brutto (najniższa emerytura w Polsce)

Świadczenie przysługiwać w wysokości najniższej emerytury, tj. 1 100 zł brutto.

Resort pracy szacuje, że świadczenie w tej kwocie może otrzymać ok. 65 tys. kobiet, które nie mają prawa do emerytury lub renty.

Osoby uprawnione do emerytury matczynej, które otrzymują emeryturę lub rentę, ale niższą od 1100 zł, dostaną podwyżkę do tej kwoty

Z kolei, gdy kobieta pobiera już świadczenie z ZUS lub KRUS, jednak niższe od najniższej emerytury – zostanie ono podwyższone do kwoty najniższej emerytury i obejmie szacunkowo ok. 20,8 tys. takich osób.

Matczyna emerytura będzie corocznie waloryzowana

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

Emerytura matczyna od 1 marca 2019 r.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie od 1 marca 2019 r.

W budżecie państwa na wypłatę tego świadczenia w 2019 r. zarezerwowano ok. 801,3 mln zł.

NRG, IAR, PAP, Komunikat Rady Ministrów, resort pracy, jk

Zobacz więcej na temat: emerytura finanse dzieci