more_horiz
Gospodarka

Opłaty ewidencyjne przy rejestracji pojazdów zostaną zniesione? Jest projekt nowelizacji ustawy

Ostatnia aktualizacja: 19.08.2022 14:29
Wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do ich kierowania, czy poddaniem samochodu wymaganym badaniom technicznym - zakłada projekt noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dokument został właśnie opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej ciąży na obywatelach, a jej wysokość określa rozporządzenie.
Obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej ciąży na obywatelach, a jej wysokość określa rozporządzenie.Foto: Robson90/Shutterstock

W uzasadnieniu do projektu napisano, że obecnie opłata ewidencyjna jest pobierana od obywateli, w szczególności przez organy samorządowe - w związku z realizacją czynności dotyczących rejestracji pojazdów, m.in. wydaniem dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablicy rejestracyjnych i ich wtórników, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy; a także przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - w związku z przeprowadzeniem badania technicznego i odnotowaniem odczytu drogomierza pojazdu po jego wymianie.

"W wyniku tych zmian zakładane jest wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Źródła finansowania Funduszu

Jak dodano w uzasadnieniu, obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej ciąży na obywatelach. Wysokość opłaty określa rozporządzenie. Obecnie wysokość opłaty ewidencyjnej za poszczególne czynności wynosi 0,50 zł lub 1 zł.

W uzasadnieniu podkreślono, że organy samorządowe i stacje kontroli pojazdów, w miarę rozbudowy centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców zobowiązane są przekazywać do tych ewidencji szeroki zakres danych."W ramach realizowanych czynności organy pobierają jednocześnie opłatę za nie, jak również opłatę ewidencyjną. Aktualne rozwiązania systemowe zobowiązują również te podmioty do przekazywania miesięcznych sprawozdań z pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu opłat ewidencyjnych" - napisano.

Dodatkowo - jak wskazano - wpływające w ostatnich latach do Ministra Cyfryzacji zapytania, a także wnioski społeczne spowodowały, że dokonano oceny stanu prawnego i możliwości wprowadzenia zmian w obecnym systemie źródeł finansowania Funduszu. Jak wyjaśniono, analizie poddano w szczególności aktualną strukturę przychodów Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, z której wynika, iż kluczowy przychód Funduszu stanowi opłata ewidencyjna uiszczana przez zakłady ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów. Opłaty ewidencyjne pobierane przez organy samorządowe i stacje kontroli pojazdów łącznie stanowią 14,5 proc. przychodów Funduszu.

Odstąpienie od pobierania opłat

"Mając na uwadze powyższe uwarunkowania i dokonaną ocenę identyfikującą możliwe zmiany, w przedkładanym projekcie zaproponowano zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej przez organy samorządowe w związku z czynnościami urzędowymi w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Projekt przewiduje również odstąpienie od pobierania opłaty ewidencyjnej przy przeprowadzaniu badania technicznego" - czytamy.


Autorzy projektu wskazali, że głównym dochodem Funduszu pozostanie natomiast opłata ewidencyjna uiszczana przez zakłady ubezpieczeń, które prowadzą działalność zarobkową, "a fakt wykorzystywania centralnej ewidencji pojazdów i kierowców przyczynia się do ich bardziej efektywnego działania przynoszącego wymierną korzyść ekonomiczną".

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.


PR24.pl, PAP, DoS