more_horiz
Gospodarka

Trwa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen. Będzie rozpatrywana kwestia zmian w statucie koncernu

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 12:00
W Płocku (Mazowieckie) rozpoczęło się w środę przed południem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen. Akcjonariusze rozpatrzą projekty uchwał w sprawie zmian w statucie koncernu oraz wyrażenia zgody na jego połączenie ze spółką Lotos SPV 5.
Trwa WZA Orlenu.
Trwa WZA Orlenu. Foto: Shutterstock/MOZCO Mateusz Szymanski

W obradach NWZ PKN Orlen uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 75,12 proc. akcji. Posiedzenie rozpoczęło się w środę po godz. 11 w Domu Technika w Płocku.

Informując w lutym o zwołaniu obecnego NWZ zarząd PKN Orlen podał, że proponowane zmiany statutu dotyczą kilku obszarów, przy czym część zmian wynika przede wszystkim z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Chodzi np. o zmianę definicji podmiotu dominującego z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych przewiduje obecnie, iż spółką dominującą jest również taka, która wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej, w szczególności przez zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy zakładającej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez tę spółkę.

Zmiany w statucie

Przedłożone propozycje zmian w statucie PKN Orlen dotyczą też rady nadzorczej, która m.in. - zgodnie z nowelizacja Kodeksu spółek handlowych - może podczas posiedzenia podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli zgodzą się na to wszyscy jej członkowie. Inny projekt uchwały przewiduje udzielanie przez zarząd spółki radzie nadzorczej, bez dodatkowego wezwania, określonych informacji, m.in. o postępach w realizacji kierunków rozwoju oraz transakcjach i zdarzeniach, które wpływają istotnie lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, jej rentowość i płynność.

Proponuje się też zwiększenie maksymalnej liczby członków rady nadzorczej PKN Orlen do 16 osób - obecnie w radzie zasiada 10 osób. Jak wskazano, wzmocnienie rady uzasadnione jest przeprowadzonymi wcześniej fuzjami, w efekcie których powstał multienergetyczny koncern "o szerokim spektrum zadań i funkcji biznesowych".


Propozycja zmian w statucie koncernu zakłada także, że przewodniczący rady nadzorczej jest wybierany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie, przy czym może ono powierzyć pełnienie tej funkcji osobie powołanej w jej skład w sposób określony w par. 8 ust. 2 pkt 1 statutu. Mówi on, że Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej. Taką propozycję zmiany, oprócz zarządu, zgłosił też Skarb Państwa jako akcjonariusz.

Inna propozycja zakłada, że WZ PKN Orlen może odwołać lub zawiesić w czynnościach każdego z członków zarządu lub cały zarząd, a w przypadku umieszczenia w porządku obrad akcjonariuszy koncernu punktu obejmującego którąś z tych spraw, rada nadzorcza może przedstawić opinię w tym przedmiocie.

W kwestii kworum Walnego Zgromadzenia koncernu przedłożono projekt, z którego wynika, że uchwały mające za przedmiot np. uprzywilejowanie akcji, połączenie spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę czy rozwiązanie spółki, wymagają większości 90 proc. głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki. Podobny projekt uchwały przedłożył Skarb Państwa.

Rozszerzenie zakresu działalności

W propozycjach zmian statutu PKN Orlen przedłożono również zapisy, które - jak wskazała spółka - są rezultatem wyłącznie procesów połączeniowych przeprowadzonych w 2022 r., czyli fuzji z Grupą Lotos i PGNiG. "W związku z tymi procesami powstał multienergetyczny koncern, w ofercie którego znalazły się produkty i usługi, dotąd przez spółkę nieoferowane lub oferowane w mniejszym stopniu" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Jeden z projektów uchwał definiuje więc np. pojęcie "energia" - co oznacza energię elektryczną, ciepło oraz prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw efektywności energetycznej oraz gwarancje pochodzenia energii elektrycznej oraz transakcje na wtórnym rynku mocy."


Zaproponowano też dodanie do przedmiotu działalności spółki dwóch nowych aktywności: sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej i internet oraz pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - w tym przypadku chodzi o platformę VITAY.pl, która obejmuje działalność e-commerce np. w zakresie akcesoriów samochodowych.

W sprawie połączenia ze spółką Lotos SPV 5 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, projekt uchwały NWZ PKN Orlen zakłada, po analizie planu połączenia uzgodnionego 7 lutego br., przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa SPV 5 na koncern, przy czym połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany jej statutu.

Zgoda Rady Ministrów

Zgodę na połączenie PKN Orlen Orlen ze spółką Lotos SPV 5 wyraziła we wtorek Rada Ministrów. Jak podkreślono w komunikacie, ponieważ spółka Lotos SPV 5 jest w całości własnością PKN Orlen, zastosowana zostanie procedura uproszczonego połączenia, a celem przejęcia jest optymalizacja procesów związanych z zarządzaniem Grupy Orlen.

Lotos SPV 5 przejęła majątek wydzielany ze spółki Lotos Paliwa - część działalności detalicznej Lotos Paliwa nieobjętą środkami zaradczymi, wyznaczonymi przez Komisję Europejską w warunkowej zgodzie na fuzję PKN Orlen i Grupy Lotos, która została sfinalizowana w sierpniu 2022 r.


Połączenie PKN Orlen z Lotos SPV 5 uprości strukturę właścicielską Grupy Orlen, przyczyni się do optymalizacji zarządzania, usprawnienia procesów operacyjnych oraz obniżenia kosztów działalności Grupy Orlen - zaznaczono w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Według danych publikowanych przez PKN Orlen 49,9 proc. akcji posiada Skarb Państwa, 5,23 proc. Natinale Nederlanden OFE, a pozostali akcjonariusz indywidualni i instytucjonalni - 44,87 proc. akcji.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PAP/ mib