more_horiz
Gospodarka

Znacznie lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw. GUS podał dane za pierwsze półrocze

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2022 10:44
W pierwszym półroczu 2022 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw były wyższe o 29,5 proc. od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznemu pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 4,6 proc. od notowanych w pierwszym półroczu 2021 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 7,9 proc.) - poinformował Główny Urząd Statystyczny.
Przychody przedsiębiorstw niefinansowych ogółem były wyższe o 33,2 proc. od osiągniętych rok wcześniej.
Przychody przedsiębiorstw niefinansowych ogółem były wyższe o 33,2 proc. od osiągniętych rok wcześniej.Foto: Shutterstock/Gorodenkoff

Dane zaprezentowane przez GUS dotyczą 17 tys. przedsiębiorstw niefinansowych (jednostek prawnych) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa; działalności finansowej i ubezpieczeniowej; szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów

Przychody przedsiębiorstw niefinansowych ogółem były wyższe o 33,2 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 33,4 proc. Nieznacznie pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 93 proc. przed rokiem do 93,2 proc. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 33,5 proc., a koszty tej działalności - o 32,5 proc.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 150 mld zł i był wyższy o 50,7 proc. niż w 1 półroczu 2021 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 2,6 mld zł i był niższy o 13,8 mld zł niż przed rokiem.

Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (8,7 mld zł wobec 8,1 mld zł w 1 półroczu 2021 roku).

Wynik finansowy brutto wyniósł 161,2 mld zł (wobec 124 mld zł przed rokiem), a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 26,7 mld zł (wobec 20,1 mld zł przed rokiem). Wynik finansowy netto wyniósł 134,6 mld zł i był wyższy o 29,5 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 156,7 mld zł i był wyższy o 36,9 mld zł od uzyskanego w pierwszym półroczu 2021 roku, a strata netto wyniosła 22,1 mld zł i zwiększyła się o 6,1 mld zł w skali roku.

Zysk netto wykazało 76,3 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 76,9 proc. rok wcześniej). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 80,2 proc. jednostek (przed rokiem 80,7 proc.).


Wskaźniki rentowności w pierwszym półroczu w latach 2003-2022. Wskaźniki rentowności w pierwszym półroczu w latach 2003-2022.

Wzrost nakładów inwestycyjnych

Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły w pierwszym półroczu tego roku 77,8 mld zł i były (w cenach stałych) o 4,6 proc. wyższe niż przed rokiem (wówczas odnotowano wzrost o 7,9 proc.). Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 8,8 proc. (wobec spadku przed rokiem o 3,4 proc.). Nakłady na zakupy wzrosły o 2,3 proc., w tym nakłady na środki transportu wzrosły o 4,5 proc. (wobec wzrostu w ubiegłym roku o 42,9 proc.), a na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia o 1,6 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 8,3 proc.).

Wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 30,1 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 15 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 25,6 proc. wobec spadku o 3,6 proc. przed rokiem), działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (o 24,4 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 33,9 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 19,5 proc. wobec wzrostu o 12,9 proc. przed rokiem), informacji i komunikacji (o 11,9 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 9,1 proc.), administrowaniu i działalności wspierającej (o 11,7 proc. wobec wzrostu o 58,2 proc. przed rokiem), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,6 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 39,1 proc.).

Zmniejszyły się nakłady inwestycyjne w budownictwie (o 14,9 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 12,7 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 11 proc. wobec spadku przed rokiem o 2,2 proc.).

PR24.pl, GUS, DoS