more_horiz
Gospodarka

Rzecznik Finansowy broni frankowiczów przy pomocy skargi nadzwyczajnej

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2021 13:11
Rzecznik Finansowy skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie wyroku zaocznego dot. tzw. frankowiczów, którzy decyzją sądu mogą stracić dom - poinformowało w czwartek biuro Rzecznika.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock, Korneeva Kristina

Zdaniem Rzecznika Finansowego sąd nie powinien podjąć takiej decyzji tylko na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych. Powinien zbadać wcześniej postanowienia umowy pod kątem klauzul niedozwolonych.

Sprawa dotyczy kredytu z 2008 r., który urósł z 288 do 468 tys. zł

W czwartkowym komunikacie rzecznik prasowy BRF Marcin Jaworski poinformował, że do Rzecznika Finansowego zgłosili się klienci, którzy zawarli w 2008 r. umowę kredytową hipotecznego na 360 miesięcy. Pożyczyli wówczas 288 tys. zł, co zostało przeliczone na niecałe 150 tys. franków szwajcarskich.


"Kredytobiorcy spłacali kredyt przez przeszło 10 lat. Niestety w pewnym momencie nie mogli terminowo regulować rat.

Wówczas bank wypowiedział im umowę kredytu. Następnie złożył pozew, żądając natychmiastowej zapłaty ponad 468 tys. zł.


frank szwajcarski1200.jpg
"Frankowicze" nadal czekają na propozycje banków. Szykuje się lawina pozwów

Kwota była o 180 tys. zł wyższa niż pożyczyli klienci, ze względu na mechanizm indeksacji kwoty kredytu do CHF. Jak wiadomo w tym okresie kurs tej waluty w stosunku do złotego bardzo się umocnił" - wyjaśnił rzecznik.

Klientom banku grozi strata nieruchomości

Jak dodał, "na dowód zasadności swoich roszczeń przedstawił wyciąg z ksiąg bankowych". "Sąd uznał, że okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości i uwzględnił powództwo. Pozwani konsumenci nie mieli na tym etapie wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. W efekcie nie zaskarżyli skutecznie wyroku. W ten sposób wyrok zaoczny stał się prawomocny" - podano. Obecnie kredytobiorcy są obowiązani do zapłaty całej żądanej kwoty, a bank prowadzi w oparciu o niniejszy wyrok egzekucję m.in. z ich nieruchomości.

Klienci zwrócili się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Rzecznik po zapoznaniu się z aktami sprawy podjął decyzję o wniesieniu skargi nadzwyczajnej.

Rzecznik wniósł skargę nadzwyczajną, twierdząc, iż wyrok narusza zasady ochrony konsumentów.

- Uważam, że orzeczenie w niniejszej sprawie jest niezgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego, narusza zasady ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz wskazuje na rażące naruszenie prawa procesowego – podkreślił, cytowany w informacji, Rzecznik Finansowy Mariusz Jerzy Golecki.


shutterstock_1836505348-12.jpg
Rzecznik Finansowy: posiadacze kredytów walutowych powinni poczekać na propozycje ugód

Zastrzeżenia do sposobu przeliczania kursów walut

Zdaniem Rzecznika klauzule przeliczeniowe odwołujące się do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, są nietransparentne, pozostawiają pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarczają kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz naruszają równorzędność stron. Dlatego naruszają rażąco interesy konsumenta i są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

- Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie sąd winien z urzędu zbadać, czy postanowienia umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF mają nieuczciwy charakter, czego bez wątpienia nie uczynił - wskazał Golecki.

Interwencja Rzecznika może sprawić, że klienci będą musieli spłacić kilkakrotnie mniejszą kwotę

Jeśli sąd przychyli się do stanowiska Rzecznika Finansowego, to uchyli zaskarżony wyrok. Wówczas kredytobiorcy będą mieli szansę na postępowanie sądowe, w którym sąd zbada umowę pod kątem klauzul abuzywnych i konsekwencji z tego wynikających. Może to oznaczać, że do zapłaty pozostanie im kilkukrotnie mniejsza kwota niż obecnie żądana przez bank - zaznaczono.

Z informacji wynika też, że działanie Rzecznika Finansowego w tej konkretnej sprawie może przełożyć się na innych konsumentów. Pozostałe osoby, będące w podobnej sytuacji będą miały szansę na zmianę prawomocnych orzeczeń w drodze skargi nadzwyczajnej.

Biuro Rzecznika przypomniało, że wnioski o złożenie skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika Finansowego mogą dotyczyć orzeczeń kończących postępowanie w sprawie, które uprawomocniły się po 3 kwietnia 2018 r. Uprawnienie do skargi nadzwyczajnej w odniesieniu do spraw rozstrzygniętych przed tą datą ma tylko Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik przypomina – skarga nadzwyczajna obejmuje tylko wyjątkowe sytuacje

Jak podano, skarga nadzwyczajna w swoim zamyśle ma dotyczyć rzeczywiście wyjątkowych sytuacji. Musi wystąpić jedna z trzech przesłanek:

- orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji;

- orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

- zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Dodatkowo wniesienie Skargi Nadzwyczajnej będzie również dopuszczalne wyłącznie wtedy, kiedy zaskarżonego orzeczenia nie będzie można zmienić bądź uchylić poprzez inne nadzwyczajne środki zaskarżenia

Skargę nadzwyczajną można wnieść tylko raz, warto skorzystać wtedy z profesjonalnego pełnomocnika

Rzecznik Finansowy wskazał, że Skarga Nadzwyczajna nie może być oparta na zarzutach, które były przedmiotem rozpoznania Skargi kasacyjnej bądź Kasacji przez Sąd Najwyższy. Dodatkowo od tego samego orzeczenia, w interesie tej samej strony, Skarga Nadzwyczajna może być wniesiona tylko raz.

Aby Rzecznik Finansowy mógł przygotować skargę nadzwyczajną, trzeba przedstawić mu możliwie pełną dokumentację dotyczącą sprawy, czyli opisać zastrzeżenia do orzeczenia, przedstawić pisma procesowe, orzeczenia sądów obydwu instancji z uzasadnieniem i dowody.

"Dopiero na tej podstawie Rzecznik Finansowy może podjąć decyzję o wystąpieniu do Sądu Najwyższego. Idealnym rozwiązaniem byłoby przygotowanie takiego wniosku przez profesjonalnego pełnomocnika, który już zna sprawę i prowadził ją w poprzednich instancjach. On też najlepiej będzie wiedział, jakie przesłanki do wystąpienia ze skargą nadzwyczajną zostały spełnione w danej sprawie. Oczywiście nie jest to wymóg formalny" - poinformowano.

Jeśli kogoś nie stać na zaangażowanie pełnomocnika, prawnicy Rzecznika Finansowego wykonają taką analizę tylko na podstawie dostarczonej dokumentacji.

PAP, jk