more_horiz
Gospodarka

Wsparcie dla budownictwa mieszkaniowego w Polskim Ładzie. Resort rozwoju przedstawił szczegóły ustaw

Ostatnia aktualizacja: 08.07.2021 10:20
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ukończyło prace nad dwoma projektami ustaw, które są częścią Polskiego Ładu: o bonie mieszkaniowym i gwarancjach spłaty kredytów hipotecznych oraz o domu do 70 mkw. bez formalności. Ruszyła też pełna cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego i CEEB. Sprawdzamy, na czym będzie polegało rządowe wsparcie. 
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin podkreślił, że rozwiązanie problemów mieszkaniowych Polaków to priorytet MRPiT.

- Przygotowaliśmy rozwiązania, które zdecydowanie ułatwią dostęp Polakom do własnego mieszkania. Zmiany te to jedne z najważniejszych projektów Polskiego Ładu. To co robimy, to nie zapowiedzi, ale fakty. W całym kraju powstają też Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, czyli mieszkania o bardzo dobrym standardzie - na wynajem i z możliwością dojścia do własności – mówił wicepremier Jarosław Gowin.

- Wczoraj wnieśliśmy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów dwa projekty ustaw w ramach Polskiego Ładu - dotyczące bonu mieszkaniowego, gwarancji spłaty kredytów hipotecznych i domu bez formalności - do 70 mkw. Te projekty znalazły się wśród dziesięciu najważniejszych elementów Polskiego Ładu, które na 100 dni od momentu jego ogłoszenia zostały przygotowane przez MRPiT – mówiła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Bon mieszkaniowy

Rozwiązanie polega na bezpośrednim wsparciu rodzin w najmie lub nabyciu mieszkania/domu jednorodzinnego. Bon mieszkaniowy będzie można zrealizować w wariantach uzależnionych od realizowanego celu mieszkaniowego, wielkości gospodarstwa domowego oraz wystąpienia szczególnych przesłanek uprawniających do wykorzystania wsparcia (np. urodzenie się kolejnego dziecka w rodzinie).

Ustawa określi zasady przyznawania, realizacji i rozliczania świadczenia pieniężnego w następujących wariantach:
1.         społeczny bon mieszkaniowy
2.         rodzinny bon mieszkaniowy

Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób, które nie posiadają własnego mieszkania, a ich dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Przeznaczyć go będzie można na partycypację w kosztach budowy mieszkania społecznego czynszowego (SIM/TBS) albo na sfinansowanie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Rodzinny bon mieszkaniowy będzie instrumentem wsparcia kierowanym do rodzin, w których skład wchodzi co najmniej troje dzieci lub osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Ten rodzaj bonu będzie można przeznaczyć na cele objęte bonem społecznym, a ponadto na finansowanie zakupu mieszkania na własność, wniesienia wkładu budowlanego albo kosztów budowy domu jednorodzinnego.

Rodzinny bon mieszkaniowy będzie mógł zostać przyznany prowadzącemu gospodarstwo domowe, który co do zasady nie posiada prawa własności mieszkania. Jednocześnie projektowane rozwiązania będą określały wyjątki pozwalające na uzyskanie wsparcia również w przypadku, gdy rodzina posiada prawo własności innego mieszkania lub domu, ale jego powierzchnia nie będzie większa niż określony limit (zależny od liczby dzieci w rodzinie).


budowa mieszkanie 1200.jpg
"Polska potrzebuje mieszkań dla rodzin o średnich dochodach". Gowin o tanim budownictwie czynszowym

Szczegółowe informacje

Bon mieszkaniowy będzie przyznawany na wniosek, decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie go można zrealizować od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku następującego po roku jego przyznania, z możliwością przedłużenia – za opłatą – jego ważności o kolejny rok.

Środki będą przekazywane przez banki pośredniczące – w zależności od rodzaju bonu – na rachunek właściwego podmiotu (tj. TBS/SIM, SM, dewelopera etc.)

Na wysokość przyznanego wsparcia w formie bonu (obu rodzajów) składać się będą następujące kwoty:
1.         5000 zł - przysługująca osobie fizycznej (singiel);
2.         5000 zł - przysługująca osobie fizycznej razem z małżonkiem lub drugim rodzicem dziecka wchodzącego w skład tego samego gospodarstwa domowego;
3.        15000 zł - przysługująca za każde wchodzące w skład gospodarstwa domowego dziecko albo osobę niepełnosprawną;
4.        45000 zł - przysługująca w ramach rodzinnego bonu mieszkaniowego prowadzącemu gospodarstwo domowe, który nie zrealizował wcześniej innego rodzinnego bonu mieszkaniowego.

Dla przykładu rodzina z trójką dzieci uzyska więc 100 000 zł wsparcia przy zakupie mieszkania. Kwota ta będzie podwyższana o 15 000 zł za każde kolejne wchodzące w skład gospodarstwa domowego dziecko.

Rządowy program gwarancyjny dla spłaty kredytów hipotecznych

Ustawa wprowadzi także podstawę prawną do przyjęcia przez rząd programu gwarancyjnego dla osób posiadających zdolność kredytową, ale nieposiadających oszczędności na pokrycie wymaganego przez banki wkładu własnego. Rozwiązanie przewiduje, że w przypadkach takich możliwe stanie się udzielanie kredytobiorcy gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, która zastąpi wymagany przez bank wkład własny.

Przepisy ustawy określają podstawowe warunki, jakie powinien spełniać program gwarancyjny oraz kto będzie mógł z niego skorzystać. Przekazana do KPRM założenia przewidują, że gwarantowana kwota nie będzie mogła przekroczyć 20% wartości nabywanej nieruchomości oraz kwoty 100 000 zł.

Bon mieszkaniowy plus

Jednocześnie trwają również prace dotyczące wprowadzenia ogłoszonej w ramach "Polskiego Ładu" pomocy w spłacie kredytu po urodzeniu się dzieci. Wersja ta przewiduje wprowadzenie tego instrumentu w formie trzeciego wariantu bonu mieszkaniowego – bonu mieszkaniowego plus. Bon ten przyznawany będzie przed zawarciem umowy kredytu hipotecznego gospodarstwom domowym nieposiadającym własnego mieszkania. Wypłata bonu następować będzie po zakupie mieszkania i po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci.

Dom bez formalności (do 70 mkw.)

Jednym z założeń programu "Polski Ład" jest wprowadzenie zmiany polegającej na ułatwieniu w budowie niewielkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

W związku z tym zachodzi potrzeba nowelizacji ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadzi przepisy ułatwiające realizację ww. inwestycji. Projektowane zmiany pozwolą na przyspieszenie oraz uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego, co ułatwi przyszłym inwestorom budowę ww. budynków.


mieszkania bloki osiedle 1200.jpg
"Przyspieszy budowę nowych mieszkań". Jarosław Gowin o programie "Lokal za Grunt"

Cyfryzacja procesu budowlanego

W serwisie e-budownictwo można online od 1 lipca składać wnioski m.in. na pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl dostępne są też inne formularze, w tym wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego. W sumie online można złożyć 23 formularze.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która ruszyła 1 lipca pod adresem zone.gunb.gov.pl. to narzędzie do składania deklaracji dot. źródeł niskoemisyjnego ciepła i spalania paliw - dla wszystkich obywateli-właścicieli nieruchomości i zarządców administrujących budynkiem.

Baza ma być docelowo kompleksowym zbiorem danych o źródłach ogrzewania stosowanych w polskich domach i budynkach. 1 lipca br. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce - chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Można je składać w formie papierowej lub online w ramach CEEB. Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy - w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni - w przypadku nowo powstałych obiektów.

PR24/ministerstwo rozwoju, pracy i technologii/sw