more_horiz
Gospodarka

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Sprawdź, czy ci się należy

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2023 09:35
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy to pieniężna rekompensata dla pracownika, który nie wykorzystał całego lub częściowego urlopu wypoczynkowego w okresie zatrudnienia i rozwiązał lub wygasł stosunek pracy z pracodawcą. Sprawdź, jakie są zasady obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. 
Za niewykorzystany urlop należy się pracownikowi ekwiwalent pieniężny.
Za niewykorzystany urlop należy się pracownikowi ekwiwalent pieniężny.Foto: Shutterstock/Rshellygraphy

Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz.14, z późn. zm).

Sposób obliczania

Podstawę do obliczenia ekwiwalentu stanowią:

1) składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, w wysokości należnej w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do tego ekwiwalentu,

2) wynagrodzenie zmienne wypłacone pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy nie dłuższe, niż jeden miesiąc) oraz wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc).

W przypadku, gdy w okresie stanowiącym podstawę obliczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownik nie przepracował pełnego okresu, wynagrodzenie dzieli się przez liczbę dni faktycznie przepracowanych. Wyliczając w ten sposób wynagrodzenie za jeden dzień przepracowany, po czym uzyskany wynik mnoży się przez liczbę dni, jaką by pracownik przepracował, gdyby pracował we wszystkie dni przewidziane zgodnie z obowiązującym do rozkładem czasu pracy (a więc uzupełnia się wynagrodzenie do wysokości, jaką by pracownik otrzymał, gdyby przepracował pełne miesiące).

Jeżeli przez cały okres przyjęty do obliczenia podstawy wymiaru ekwiwalentu lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie, uwzględnia się najbliższe miesiące kalendarzowe.

Jeżeli zatem pracownik przez cały miesiąc przebywał na urlopie lub zwolnieniu chorobowym – przy obliczaniu ekwiwalentu należy uwzględnić kolejny miesiąc, za który przysługiwało mu wynagrodzenie.

Współczynnik stanowiący podstawę do obliczenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu oblicza się corocznie, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Dzieląc kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obliczoną po zsumowaniu:

  • wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej wysokości należnego w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu,
  • przeciętnej wysokości zmiennych składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy jednomiesięczne lub krótsze, obliczonej z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu,
  • przeciętnej wysokości zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaconych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu
  • przez współczynnik, a następnie dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8, otrzymujemy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu.

Z kolei mnożąc ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego uzyskujemy kwotę ekwiwalentu za urlop należną pracownikowi.

Nowe przepisy

Z dniem 3 listopada 2009 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 174, poz.1353).

Do § 19 rozporządzenia dodano ust. 3, który stanowi, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, ustaloną zgodnie z ust. 2, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Obecnie przepis wyraźnie przewiduje możliwość proporcjonalnego skorygowania współczynnika do wymiaru czasu pracy danego pracownika.

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PIP/ mib