Działania prospołeczne rządu PiS. Od 2015 roku bezpośrednio do Polaków trafiły ponad 402 mld złotych

2023-10-12, 20:50

Działania prospołeczne rządu PiS. Od 2015 roku bezpośrednio do Polaków trafiły ponad 402 mld złotych
Przez lata PiS wprowadziło szereg inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia obywateli oraz wzmocnienie więzi społecznych. Foto: shutterstock.com

Działania prospołeczne stały się jednym z kluczowych elementów polityki rządu. Przez lata PiS wprowadziło szereg inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia obywateli oraz wzmocnienie więzi społecznych. Dzięki wprowadzonym programom udało się znacznie przybliżyć poziom życia polskiej rodziny do tego znanego z państw zachodniej Europy. Przypominamy założenia głównych programów wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Badania przeprowadzone przez ekonomistów wykazały, że rządy PiS przyczyniły się do wzrostu PKB i dochodów z podatków, a także spadku poziomu ubóstwa, szczególnie wśród dzieci. Ze względu na korzystne efekty wprowadzonych programów rząd zamierza przedłużyć ich funkcjonowanie na następne lata. Ze wszystkich programów wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości bezpośrednio do Polaków w latach 2015-2023 trafiło 402 mld 276 mln zł.

Program 500+

Flagowy Program 500+ to świadczenie wychowawcze, które wynosi 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Program został wprowadzony w 2016 roku i od tego czasu wypłacono ponad 250 miliardów złotych na ponad 6,8 miliona dzieci. Program ma na celu poprawę sytuacji materialnej rodzin, zwiększenie dzietności i zmniejszenie ubóstwa dziecięcego.

Posłuchaj

program Rodzina 500+, wprowadzony przez Zjednoczoną Prawicę, diametralnie zmienił sytuację na rynku pracy, związaną z bezrobociem. Źródło: IAR 0:24
+
Dodaj do playlisty

Zmiana na 800+

Program 800+ jest nowym świadczeniem wychowawczym, które ma zastąpić 500+ od 1 stycznia 2024 roku. Program ten zapewnia świadczenie w wysokości 800 złotych miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Program ma na celu poprawę sytuacji materialnej rodzin, zwiększenie dzietności i zmniejszenie ubóstwa dziecięcego.

Zgodnie z zapowiedziami wyższe świadczenie zostało już zatwierdzone i trafi do rodziców od 1 stycznia 2024 roku. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że podwyższenie świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ do 800 zł na dziecko z 500 zł będzie wdrażane, gdy inflacja będzie w mocnym trendzie spadkowym. Te założenia zostały spełnione.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie, które zostało wprowadzone w ramach Polskiego Ładu w 2022 roku. Program zakłada wypłatę 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. miesiąca życia do 35. miesiąca.

Świadczenie może być wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Rodzic sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza. Program ma na celu wsparcie rodziców w opiece nad małymi dziećmi i zachęcenie do posiadania większej liczby potomstwa.

Laptopy dla klas czwartych

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapewnił laptopy dla wszystkich uczniów klas czwartych szkoły podstawowej, czyli około 370 tysięcy dzieci. Laptopy zostały przekazane rodzinom na własność i mają służyć do nauki zdalnej i rozwijania umiejętności cyfrowych. Rząd wydał na ten cel około 760 milionów złotych, a środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.

Sejm przegłosował ustawę dotyczącą wyposażenia uczniów w laptopy w maju 2023 roku i ustalił, że minister edukacji i nauki przekaże organom prowadzącym szkoły laptopy najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku. Jednak zgodnie z deklaracją ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego sprzęt trafił do wielu dzieci wcześniej, jesienią tego roku.

Dobry Start

Program Dobry Start to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Program jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i jest finansowany ze środków europejskich i budżetu państwa. 

Program Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Podręczniki 

Podręczniki dla dzieci od państwa to inicjatywa, która ma na celu zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Darmowe podręczniki to świadczenie, które otrzymują uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-IV szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Podręczniki są własnością szkoły i są wypożyczane uczniom na czas nauki. Rodzice nie muszą kupować ani zwracać podręczników.

Od roku szkolnego 2022/2023 darmowe podręczniki otrzymują uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Podręczniki są przekazywane uczniom na własność i będą mogli z nich korzystać przez cały okres nauki w danym etapie edukacyjnym. Rodzice nie muszą ponosić żadnych kosztów związanych z zakupem podręczników.

Podręczniki do kształcenia ogólnego są dostosowane do nowej podstawy programowej, która obowiązuje od roku szkolnego 2022/2023. Podręczniki są opracowywane przez wydawnictwa i muszą spełniać określone wymagania edukacyjne, edytorskie i językowe. Podręczniki są oceniane i zatwierdzane przez Radę Doskonałości Naukowej.

Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są dostępne w formie papierowej lub elektronicznej. Są one dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów oraz uwzględniają zasady uniwersalnego projektowania graficznego podręczników.

Maluch+

Program Maluch+ to inicjatywa, która ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Program jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z wojewodami i jest finansowany ze środków europejskich i budżetu państwa.

Program Maluch+ jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako dzienni opiekunowie.

Posłuchaj

Barbara Socha podkreśliła, że szybki rozwój gospodarczy umożliwia między innymi wzrost wsparcia dla polskich rodzin. Źródło: IAR 0:24
+
Dodaj do playlisty

Program umożliwia dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Program umożliwia również dofinansowanie kosztów funkcjonowania tych miejsc przez 36 miesięcy.

Program Maluch+ został przekształcony w program długofalowy na lata 2022-2029. Program integruje środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

Program Maluch+ ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprawę jakości i bezpieczeństwa tej opieki, wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych opiekunów.

Praca zdalna

Praca zdalna dla rodziców to możliwość, która może ułatwić pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych. Od 7 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy, które dają większe prawa do pracy zdalnej rodzicom dzieci do 4. roku życia, dzieci z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także pracownicom w ciąży.

Pracodawca musi uwzględnić wniosek o pracę zdalną takiego pracownika, chyba że wykonywanie pracy w trybie zdalnym nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy. Pracownik może złożyć wniosek o pracę zdalną w formie papierowej lub elektronicznej.

Ponadto każdy pracownik ma prawo do 24 dni pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego, jeśli zachodzą ku temu incydentalne okoliczności, uzasadnione wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad członkiem rodziny. Pracownik musi zgłosić chęć pracy zdalnej na żądanie co najmniej na dzień przed planowanym dniem pracy zdalnej.

Czytaj także:

Kryterium dochodowe przy zasiłku rodzinnym

Rodzicom do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub ukończenia nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia albo do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) przysługuje zasiłek rodzinny.

Warunkiem uzyskania prawa do pobierania zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko. Nie oznacza to, że osoby, które przekroczą ten próg, nie mają prawa do zasiłku. W ich przypadku obowiązuje tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę".

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia, 124 zł na dziecko od 5. do 18. roku życia oraz 135 zł na dziecko w wieku od 18. do ukończenia 24. roku życia.

Urlop tacierzyński

Zmiany wprowadzone zostały już w 2016 roku. Pracujący ojciec ma o 1 rok więcej czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Z urlopu ojcowskiego można bowiem skorzystać do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Istnieje także możliwość podzielenia urlopu ojcowskiego na 2 części. Żadna z części nie może być krótsza niż tydzień - co w praktyce oznacza, że pracownik może wykorzystać urlop ojcowski w całości w wymiarze 2 kolejnych tygodni lub 2-krotnie w wymiarze 1 tygodnia. 

Karta Dużej Rodziny

Z kolei rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, czyli systemu zniżek i dodatkowych uprawnień. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania.

Bon Turystyczny

Bon Turystyczny to narzędzie wsparcia finansowego dla polskich rodzin, które zostały dotknięte przez pandemię COVID-19. Bon ten wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu można było dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Bon miał formę elektronicznego dokumentu, ważnego do końca marca 2023 roku.

Bon szkolny "Poznaj Polskę"

Program "Poznaj Polskę" to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, która ma na celu wsparcie nauczycieli i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach programu "Poznaj Polskę" szkoły mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego. Dofinansowanie przysługuje na wycieczki jednodniowe (do kwoty 5 tys. zł), dwudniowe (do 10 tys. zł) i trzydniowe (do 15 tys. zł). Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Mama 4+

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4+" to świadczenie finansowe, które ma na celu zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać co najmniej czworo dzieci, lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. Świadczenie to wynosi 1000 zł. Pod pewnymi warunkami mogą je otrzymać także ojcowie. 

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Kolejnym programem wspierającym rodzinę są bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Od 1 września 2020r. bezpłatne leki przysługują kobiecie od momentu stwierdzenia ciąży. Aktualnie na tzw. liście ciąża+ znajduje się 389 leków.

Szeroki zakres wsparcia

Rząd wykazuje troskę o finanse ogółu obywateli poprzez wprowadzenie różnorodnych programów wsparcia, które kierowane są do różnych grup społecznych. Działa to na korzyść obywateli, poprawiając jakość życia i zapewniając pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak bezrobocie, opieka nad osobami starszymi czy edukacja dzieci. Te programy mają na celu zwiększenie równości społecznej oraz poprawę standardu życia obywateli, co przyczynia się do ogólnego dobrobytu społeczeństwa.

Posłuchaj

wprowadziło rozwiązania systemowe, które poprawiły sytuację Polaków. Źródło: IAR 0:22
+
Dodaj do playlisty

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. Świadczenie to wynosi od 400 zł do 1150 zł i jest uzależnione od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz przeciętnego miesięcznego dochodu netto na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają kryteria dochodowe oraz wpisują się w definicję gospodarstwa domowego jednoosobowego lub wieloosobowego. Przysługuje on najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają: 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Świadczenie opiekuńcze

Świadczenie opiekuńcze to świadczenie pieniężne, które ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom, które sprawują stałą opiekę nad chorym członkiem rodziny, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności i wskazanie konieczności stałej lub długotrwałej opieki. Świadczenie to wynosi 1000 zł.

Emerytura+ 

13. i 14. emerytura to dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów. Świadczenie 13. emerytury jest wypłacane corocznie wszystkim świadczeniobiorcom, a jego wysokość wynosi 1000 zł. Świadczenie 14. emerytury to jednorazowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury dla osób, których emerytura/renta nie przekraczała kwoty 2900 zł. W 2022 roku dodatkowe wsparcie w ramach trzynastej i czternastej emerytury wyniosło blisko 25 mld zł.

Posłuchaj

Jacek Ozdoba podkreślił, że ambitną politykę społeczną można było prowadzić m.in. dzięki uszczelnieniu budżetu. Źródło: IAR 0:29
+
Dodaj do playlisty

Bezpłatne leki

Bezpłatne leki to świadczenie, które przysługuje dzieciom do ukończenia 18. roku życia oraz seniorom powyżej 65. roku życia. Lista bezpłatnych leków jest dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mobilnej mojeIKP. Na liście znajdują się m.in. leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, na cholesterol i nadciśnienie, przeciwzakrzepowe, na cukrzycę, a także preparaty o działaniu gojącym i regenerującym.

Senior+

Od 2015 r. realizowany jest program "Senior+" skierowany do samorządów. Rząd wspiera społeczności lokalne w tworzeniu Dziennych Domów "Senior+" i Klubów "Senior+". Dzięki temu w całej Polsce powstaje przyjazna i otwarta na potrzeby osób starszych infrastruktura. W ufundowanych z tych programów domach i klubach odbywają się zajęcia integracyjne, wspólne organizowanie wypoczynku, wydarzenia kulturalne, konsultacje medyczne czy zajęcia z rehabilitantami. 

Czytaj także:

PolskieRadio24.pl/ IAR/gov.pl/ mib

Polecane

Wróć do strony głównej