more_horiz
Wiadomości

Dziś posiedzenie rządu. Ministrowie przedstawią plan wsparcia dla ogrzewających domy węglem

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022 06:00
We wtorek rząd ma przedstawić plan wsparcia dla osób ogrzewających dom węglem - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Mueller. Ponadto ministrowie zajmą się także m.in. projektem założeń budżetu na 2023 r. oraz projektem zwiększającym kary za zanieczyszczanie środowiska.
We wtorek ministrowie przedstawią plan wsparcia dla ogrzewających domy węglem
We wtorek ministrowie przedstawią plan wsparcia dla ogrzewających domy węglemFoto: PhotoRK/Shutterstock

Rządowy plan zakłada m.in. przejęcie sprzedaży węgla przez spółki skarbu państwa, co powinno doprowadzić doprowadzić do spadku cen o 30 do 50 procent - wyjaśniał na antenie Programu 1. Polskiego Radia Mueller. - We wtorek przedstawimy taki plan, już po posiedzeniu Rady Ministrów. W gruncie rzeczy on polega przede wszystkim na skróceniu łańcuchów dostaw, na przejęciu przez spółki Skarbu Państwa, rozszerzeniu swojej działalności o bezpośrednią sprzedaż węgla, co umożliwi znaczącą obniżkę ceny węgla - powiedział.

Ministrowie apelowali, by nie kupować teraz węgla, tylko by poczekać na spadek cen, który powinien przyjść przed sezonem grzewczym - mówił o tym w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. - Chcemy, by cena była taka, jaka była przed gwałtowną zwyżką, związaną z nałożonym embargo na Rosję. Zrobimy to - podkreślił. - Pracujemy dzisiaj nie tylko nad zakupami, ale także nad mechanizmami dystrybucji - po to, żeby ominąć łańcuszek pośredników. Żeby Polacy mieli jak najtańszy węgiel - dodał. Rząd zapowiada również zwiększenie wydobycia w polskich kopalniach

Projekt założeń budżetu na 2023 r.

Zgodnie z porządkiem obrad rząd pochyli się także nad projektem propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz informacją o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Pod koniec kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022-2025, którego elementem jest Aktualizacja Programu Konwergencji. Scenariusz makroekonomiczny, zapisany w APK zakłada wzrost realnego PKB w Polsce w 2023 r. na poziomie 3,2 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 7,8 proc.

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, założenia przyszłorocznego budżetu oraz wstępną prognozę wybranych wskaźników makroekonomicznych rząd ma w czerwcu przedstawić Radzie Dialogu Społecznego.

Z kolei w lipcu procedura zakłada ustalanie kwot limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych na rok (n+1). W sierpniu MF ma opracować i przesłać RM wstępny projekt budżetu na następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na 2023 r. i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu, Rada Ministrów ma czas do 30 września br.

Posłuchaj
00:54 11790183_1.mp3 Rząd ma przedstawić plan wsparcia dla osób ogrzewających dom węglem - relacja Karola Surówki (IAR) 

Projekt zwiększający kary za zanieczyszczanie środowiska

We wtorek rząd zajmie się także kwestią zwiększenia kar za zanieczyszczanie środowiska. Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Napisano, że celem regulacji jest zmiana granic ustawowego zagrożenia za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Zaznaczono, że obecne sankcje karne są niewystarczające, w związku z tym należy dokonać zmiany przepisów.

"Reakcja karna powinna odpowiadać stopniowi społecznej szkodliwości czynu, zawinienia oraz rzeczywistym względom prewencji ogólnej i indywidualnej" - czytamy w projekcie. Zaproponowano, aby w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku, musiał on obowiązkowo uiścić od 10 000 do 10 000 000 złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te posłużą nie tylko do usuwania skutków działalności przestępczej, ale - jak wskazano - zasilą także programy mające na celu poprawę jakości powietrza w Polce.

Czytaj także:

Nowelizacja Prawa energetycznego

Rząd zajmie się we wtorek również projektem nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych. Jak napisano, proponowane rozwiązanie umożliwi POT realizację zadań oraz pozwoli udzielić POT, przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, dotacji celowej z budżetu państwa.

Z wtorkowego porządku obrad Rady Ministrów wynika także, że rząd zajmie się projektem nowelizacji Prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego autorem jest resort klimatu i środowiska. Został on opublikowany i skierowany do konsultacji w styczniu zeszłego roku. Zakłada wykreślenie z ustawy Prawo energetyczne artykułu, który obliguje przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej do sprzedaży całej wytworzonej przez nie energii elektrycznej na giełdach towarowych. Tym samym obligo, czyli obowiązek sprzedaży przez giełdę miałoby zniknąć.

Obligo podniesiono jesienią 2018 r. z 30 do 100 proc., argumentując, że powinno to poprawić pozycję odbiorców na rynku energii elektrycznej, i ograniczyć ewentualne wzrosty cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, niewynikające z czynników wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów.

W uzasadnieniu likwidacji obliga wskazuje się natomiast, że cena giełdowa "co do zasady wyznaczana jako cena krańcowa, tj. najwyższa z zaakceptowanych ofert cenowych". "Tworzy to potencjał do sprzedaży energii elektrycznej po indywidualnych cenach niższych niż cena krańcowa, na przykład w ramach realizacji długoterminowych strategii rynkowych" - stwierdzono w uzasadnieniu. Dodano, że obligo to regulacja ograniczająca "swobodę funkcjonowania podmiotów na rynku energii elektrycznej". Jednocześnie projekt zaostrza odpowiedzialność za manipulacje na hurtowym rynku energii, próby takiej manipulacji lub wykorzystania informacji wewnętrznej.

Czytaj także:

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji

We wtorek Rada Ministrów zajmie się również przygotowaną przez MKiDN nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, która określa maksymalny limit wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na lata 2023-2032. Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji zakładała zwiększenie limitów wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w związku z nałożeniem na nią nowych zadań ustawowych w zakresie monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Maksymalne limity wydatków zostały określone na lata 2013-2022. W związku z upływem 10-letniego okresu, na jaki zostały określone limity wydatków Krajowej Rady, konieczna jest nowelizacja art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, w celu zapewnienia środków finansowych na dalsze wypełnianie przez Krajową Radę obowiązków związanych z monitorowaniem działalności rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Projektowana ustawa określa maksymalny limit wydatków na lata 2023-2032. Maksymalny limit wydatków określony został kwotowo na poszczególne lata przez waloryzację limitu na rok 2022 w kwocie 585 tys. zł.

W związku z tym projekt zakłada, że w latach 2023-2032 maksymalny limit wydatków na wynagrodzenia w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wraz z opłaconymi przez pracodawcę składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosi 6 815 tys. zł. W poszczególnych latach limit wynosi: w 2023 r. - 607 tys. zł; w 2024 r. - 623 tys. zł; w 2025 r. - 640 tys. zł; w 2026 r. - 655 tys. zł; w 2027 r. - 671 tys. zł; w 2028 r. - 689 tys. zł; w 2029 r. - 706 tys. zł; w 2030 r. - 723 tys. zł; w 2031 r. - 741 tys. zł; w 2032 r. - 760 tys. zł.

Projekt nie wiąże się ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego. Powoduje on jednak konieczność ponoszenia wydatków z budżetu państwa na dotychczasową działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której to źródła finansowania zostały zabezpieczone do końca 2022 r.

ng

Zobacz także

Zobacz także